Bezpečné cesty do školy

Organizátor: 
Pražské matky
Web organizátora: 
Program Bezpečné cesty do školy vede organizace Pražské matky od roku 2008 ve spolupráci a s podporou hlavního města Prahy. Zapojit se do něj může jakákoli škola či školské zařízení na území Prahy. Školní projekty BCŠ již byly realizovány na více než 30 pražských školách (děti kreslí do map trasy, kudy chodí do školy) a v jejich rámci vzniklo více než 70 opatření k usnadnění pěších či cyklistických cest (nejen) dětí do školy (ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a městskou částí).
Podrobný popis projektu/aktivity: 

**Cíl programu BCŠ**

Cílem programu je ve spolupráci se školami, rodiči i zástupci veřejné správy zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách (nejen) do školy a podporovat je v tom, aby se dopravovaly zdravě a ekologicky – pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, bez nutného doprovodu dospělých.

Program byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které Pražské matky získaly spoluprací s více než třiceti pražskými školami.

**Mapování, dopravní průzkum a dopravní studie**

Prvním krokem je uspořádání semináře pro rodiče, děti, pedagogy, zástupce veřejné správy (představitelé samosprávy a odboru dopravy dotčené městské části a MHMP) a policie, na kterém účastníci získají základní informace o projektu, jeho průběhu, očekávaných efektech, včetně vysvětlení principů zklidňování dopravy. Každý žák pak obdrží mapku okolí školy, kam (v případě menších dětí s pomocí rodičů) zakreslí cesty, kudy chodí do školy, a vyznačí místa, kde se necítí bezpečně. Současně vyplní dotazník, kde vysvětlí, proč jsou místa nebezpečná, a může případně navrhnout, jak situaci zlepšit. Popíše také způsob, jak se do školy dopravuje a jak by se dopravovat chtěl. Otázky mohou být cíleny také na rodiče, jejichž názor na dopravování dětí může pomoci dotvořit obraz celkové situace dopravních návyků a preferencí v dané lokalitě.

Děti společně zpracují své mapky do třídních map a poté vytvoří jednu školní mapu, která obsahuje souhrn tras do školy a seznam nebezpečných míst, včetně jejich popisu. Tyto výstupy slouží jako podklad pro projektanta, který zpracuje dopravní studii navrhující řešení nebezpečných nebo bariérových úseků. Studie je posléze předána Magistrátu hl. m. Prahy a městské části jako podklad pro úpravy dopravního prostoru. Při prosazování těchto návrhů pracují koordinátoři projektu v součinnosti s výše zmíněnými zástupci zapojených organizací v rámci tzv. pracovní skupiny, která se sejde 4– 5 x za dobu trvání projektu. Spoluúčast dětí na projektu představuje účinnou dopravní výchovu a zvyšuje u mladé generace pocit odpovědnosti za věci veřejné.

**Školní plán mobility**

Školy zapojené do oficiálního programu jsou povinny zpracovat také tzv. školní plán mobility – dlouhodobou strategii školy zaměřenou na bezpečné a bezbariérové cesty a podporu ekologicky šetrného dopravování do školy. Podkladem pro zpracování tohoto plánu jsou právě získané údaje z analýzy dopravní bezpečnosti v okolí školy a dotazníkového šetření o dopravních preferencích dětí, případně rodičů.

**Financování**

Finance poskytnuté hlavním městem školy využijí na zpracování dopravní studie, na odměnu pro vedoucího pedagoga a konzultanta školního projektu a na drobné administrativní výdaje.

Věříme, že spoluprací MHMP, MČ, policie, rodičů, dětí a pedagogů se nám podaří zabezpečit cesty do školy co nejefektivnějším způsobem na co nejvíce místech, a ochránit tak životy a zdraví nejen dětí, ale i všech ostatních chodců, kteří komunikace v okolí škol využívají.

Více informací o projektech na jednotlivých školách včetně fotodokumentace naleznete v [databázi realizovaných projektů](http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-rea...), seznam dosud realizovaných opatření naleznete [zde](http://www.prazskematky.cz/wp-content/uploads/BC%C5%A0-%E2%80%93-seznam-...).

*(Obdobný program - [Na zelenou](http://www.nadacepartnerstvi.cz/Verejny-prostor-a-doprava/Zklidnujeme-do...) - vyhlašovala na celorepublikové úrovni od roku 2007-2015 Nadace Partnerství.)*

Zdroj: [http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/](http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/)

Další příklady dobré praxe

Projekt "Kecejme do toho"

Projekt Kecejme do toho nabízí mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se jich týkají a to na celostátní i evropské úrovni. Zároveň poskytuje také prostor přinášet témata nová, podle...

číst dál

Veřejné fórum Zdravého města a Mladé fórum

Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého občané definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero priorit. Součástí je stůl mladých. Mladé fórum je další platfor...

číst dál

Fakta o klimatu

Projekt Fakta o klimatu, sbírá vědecká data o klimatické změně. Projekt spolupracuje například s Českým hydrometeorologickým institutem, NASA nebo Eurostatem, a ze sebraných dat tvoří grafy a infograf...

číst dál