Informace o členech Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží a partnerech


Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) byla založena v roce 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 99 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže.

Česká rada dětí a mládeže je dnes jediná a vskutku reprezentativní platforma, jež sdružuje a podporuje valnou většinu celostátních a zároveň i mnoho regionálních a místních spolků a organizací dětí a mládeže. Slovo „rada“, které je ústředním slovem jejího názvu, vystihuje obě funkce organizace, jejichž vyvážení je pro dlouhodobou stabilitu ČRDM stěžejní. Znamená jednak možnost diskutovat demokraticky uvnitř mládežnického hnutí jeho problémy a potřeby a tyto pak otevřeně komunikovat a zastupovat vůči orgánům státní správy (samosprávy) a politické reprezentaci, jednak rozvinutý odborný kredit, který je nabízen a ve velkém měřítku také využit ze strany rodičovské i odborné veřejnosti a partnerů napříč státním i neziskovým sektorem.

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Více zde.Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a plní úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a v neposlední řadě také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V Národní pracovní skupině pro strukturovaný dialog s mládeží je DZS zastupováno především skrze odbor pro mládež. Více zde.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zřizuje v souladu s evropskými doporučeními Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží. Ve skupině je ministerstvo zastoupeno především odborem pro mládež (O51). Odbor pro mládež je zodpovědný za výkon státní správy směrem k dětem a mládeži. Podporuje děti a mládež v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání. Je gestorem a meziresortním koordinátorem státní politiky pro oblast dětí a mládeže v širokém spektru témat, která ovlivňují život mladých lidí. Odbor pro mládež poskytuje podporu organizovaným i neorganizovaným mladým lidem i těm, kteří s nimi pracují, na principu rovného přístupu a otevřeného dialogu. V národní pracovní skupině pro strukturovaný dialog s mládeží je dále zastoupen odbor strategie a evropských záležitostí z oddělení pro záležitosti Evropské unie, který garantuje spolupráce a využívání výsledků strukturovaného dialogu v rámci EU. Více zde.Ministerstvo vnitra je instituce odpovědná za reformy v oblasti veřejné správy. Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy monitoruje nejnovější světové trendy v oblasti veřejné správy. Zastupuje také Českou republiku ve Výboru pro veřejné vládnutí při OECD, právě zde je jedno z klíčových nových témat i zapojování mládeže do veřejného rozhodování a zkoumání role veřejné správy pro posílení participace mládeže na veřejném životě. Jedná se o téma nové, a proto jsou v současné době napříč zeměmi hledána nová řešení, možnosti a příklady dobré praxe. Pro jejich nalezení je spolupráce přímo se samotnou mládeží a příslušnými institucemi klíčová. Z tohoto důvodu je i pro Ministerstvo vnitra důležité členství v Národní pracovní skupině pro strukturovaný dialog s mládeží. Vice zde.Národní parlament dětí a mládeže, patřící pod projekt Participace, je vrcholnou strukturou veškerých struktur parlamentů, zastupitelstev a jinak pojmenovaných organizací dětí a mládeže pracující na participaci v ČR. Je to organizace apolitická a fungující na demokratických principech. NPDM je výhradním nositelem projektu Národní parlament dětí a mládeže, to znamená, že pod něj spadají veškeré parlamenty vytvořené pod jakýmkoliv vedením a jakoukoliv hlavičkou zřizovatele. Vznikl již v roce 1997. Tato myšlenka byla převzata z Francie a za tehdejší pomoci MŠMT byla vyvinuta snaha k vzájemnému setkávání mladých, kteří se chtějí podílet na veřejném dění a není jim jedno, co se v jejich okolí děje. NPDM se snaží hájit zájmy mládeže na celorepublikové úrovni. Spolupracuje s různými národními institucemi a vyvíjí aktivity k rozvoji a osvětě mládeže v otázkách, které se jí bezprostředně týkají. Pořádá kulaté stoly, diskuse s odborníky na různá témata a upozorňuje mladé na jejich práva i povinnosti. Pomocí této vzájemné komunikace přispívá do veřejné diskuse a částečně tak ovlivňuje dění na národní scéně v otázkách týkajících se dětí a mládeže. Nejrůznějšími projekty se zaměřuje i na rozdílné skupiny mládeže a na jejich odlišné problémy. Zároveň funguje jako poradna pro již existující parlamenty nebo pomáhá mládeži nové parlamenty zakládat a tím rozšiřovat strukturu. Touto pomocí se jako národní kancelář parlamentů snaží dotvořit strukturu do co nejlepší podoby tak, aby každý mladý měl kolem sebe někoho, na koho se může obrátit s připomínkou či prosbou. Díky svým kontaktům spolupracuje i se zahraničními partnery a parlamenty, od kterých přijímá cenné informace, které dále šíří mezi českou mládež. Soustřeďuje se na problémy, se kterými se potýkají v jiných zemích, navazuje spolupráci, ze které se později těží při tvorbě mezinárodních projektů. Vedení NPDM je voleno po Zasedání delegátů krajů vždy jednou ročně. Za každý kraj jsou zvoleni dva zástupci do Předsednictva NPDM, z nichž jeden je zároveň i v Radě NPDM. Z takto zvolené Rady je dále zvolen předseda a dva místopředsedové NPDM na dobu jednoho roku. Nad tím vším dohlíží koordinátor, v dnešní době koordinátorka. Více zde.Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR (dále jen SP DDM) je nestátní neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je podporovat rozvoj středisek volného času (SVČ) a domů dětí a mládeže (DDM). Hájí profesní zájmy jejich pedagogických pracovníků a podporuje jejich kariérní a profesní růst systematickým a cíleným působením a přípravou dalšího vzdělávání. Hlavním cílem sdružení je podporovat SVČ (DDM) a hájit profesní zájmy jejich pracovníků jak na úrovni celostátní, tak i na úrovni jednotlivých krajů. Velký společenský význam má naše partnerství s organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží. Ve vztahu k MŠMT je velmi úzká spolupráce, především ve vztahu k tvorbě legislativy a koncepcí týkajících se zájmového vzdělávání. Zájmové a neformální vzdělávání významně zasahuje do oblasti naplňování volného času jedince, a je zvláště důležité pro děti a mládež. Volný čas je významnou sociologickou, ekonomickou a pedagogickou kategorií a jeho smysluplné využívání přispívá k rozvoji osobnosti jedince, jeho zájmů a nadání. Často může pozitivně ovlivnit i budoucí profesní dráhu jedince a je významným prostředkem prevence rizikového chování, především dětí a mládeže. SP DDM spolupracuje s Českou pedagogickou komorou, má zastoupení v Komoře mládeže, jež mu umožňuje participaci při procesu změn právních norem ve vztahu k mládeži, podílí se na práci řídícího výboru pro projekty ČNA. SP DDM spolupracuje s NIDV a je rovněž členem asociace CZESHA, která sdružuje jednotlivé školské asociace a je vnějším připomínkovým místem v rámci legislativního procesu. Díky dlouhodobé, soustavné a pravidelné činnosti má SP DDM ve výše zmíněných orgánech své zastoupení, a to především proto, že se snaží podílet na řešení společenských a profesních problémů. SPDDM tvoří rovnoměrnou síť v rámci republiky a má zastoupení v 298 městech České republiky.

Buďme v kontaktu