Co je strukturovaný dialog s mládeží?

Strukturovaný dialog

Strukturovaný dialog podporuje mladé lidi a veřejné činitele, aby společně diskutovali a aby výstupy z těchto diskuzí byly zohledňovány v politickém procesu.

Strukturovaný dialog je dialog s mladými lidmi a mládežnickými organizacemi, který zahrnuje tvůrce politik a osoby s rozhodovací pravomocí, jakož i odborníky, výzkumné pracovníky a případně jiné příslušné aktéry občanské společnosti. Slouží jako stálé fórum pro společnou reflexi a konzultace o prioritách v oblasti mládeže, jejím uplatňování a hodnocení (tato definice vychází ze Strategie EU pro mládež na období let 2019 - 2027).

Jak to celé funguje?

Strukturovaný dialog probíhá v osmnáctiměsíčních cyklech s tvůrci politik, přičemž paralelně s tím jsou pořádány ještě další tematické akce. Každý cyklus se zaměřuje na jiné téma, které určuje Rada ministrů pro otázky mládeže. Tím aktuálním (běží od začátku roku 2022 do poloviny roku 2023) je „Udržitelná a zelená Evropa“. Tematická priorita je proto přímo spojena s cíli v oblasti mládeže č. 3 Inkluzivní společnost a č. 10 Udržitelná a zelená Evropa. V členských zemích organizují dialogy tzv. národní pracovní skupiny, které mají na starost realizaci konzultací i dalších akcí s mladými lidmi, mládežnickými organizacemi a tvůrci politik.

Strukturovaný dialog má být apolitický a z pohledu politických ideologií vyvážený. I když se do dialogu zapojují politici, účelem je, aby reflektovali zájmy a potřeby mladých lidí, nikoliv, aby mladé ideologicky ovlivňovali. Strukturovaný dialog je však i prostředek politického a občanského vzdělávání mladých lidí, ať již z pohledu neformálního či informálního učení. Mladí tak mají mít možnost poznávat reálné politické procesy a zapojovat se do nich. Z tohoto pohledu se jedná o nástroj kvalitní participace mládeže ve veřejném a politickém dění a nástroj občanského a politického vzdělávání mladých.

Jaké jsou konkrétní cíle strukturovaného dialogu?

SD by měl přispívat k celkovým cílům strategie EU pro mládež a řídit se jejími základními zásadami. Konkrétní cíle SD jsou:

a) podporovat účast mladých lidí na demokratickém životě Evropy; 

b) zasazovat se o rovnou účast mladých žen a mužů;

c) zohledňovat rozličné názory a zajistit, aby všichni mladí lidé měli možnost přispívat k utváření politik;

d) podnítit pozitivní změny politik mládeže na místní, regionální, celostátní a evropské úrovni;

e) posílit kompetence mladých lidí v oblasti občanství a pocit sounáležitosti se společností a s Evropskou unií.

Zapojovat, propojovat a posilovat mladé lidi: nová strategie EU pro mládež

Evropská unie má vlastní strategii, která se věnuje oblasti mládeže. Jejím cílem je, aby se mladí lidé stali aktivními občany, kteří se budou angažovat ve svém okolí a pečovat o demokracii. Díky iniciativě Dialogu Evropské unie s mládeží mohou mladí lidé komunikovat témata, která jsou pro ně důležitá. Spolupráce v oblasti politiky mládeže je založena na zásadách aktivní účasti a rovného přístupu k příležitostem.

Proč je důležité se věnovat oblasti politiky mládeže?

Mladí lidé procházejí při přebírání kontroly nad vlastním životem různými změnami v osobním životě i ve svém okolí. Mnozí z nich čelí nejisté budoucnosti v důsledku globalizace, změny klimatu, technologického vývoje, demografických a socioekonomických trendů, populismu, diskriminace, sociálního vyloučení a falešných zpráv. Dopady těchto změn se projevují například v míře zaměstnanosti nebo ve způsobu fungování našich demokracií. Zkušenost mladých lidí je proto specifická, ve společnosti sehrávají zvláštní úlohu, a výzvy, kterým čelí, je třeba brát v potaz.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat mládeži, která čelí riziku marginalizace a vyloučení. Mladí lidé, kteří se střetávají s nevýhodami, jsou obecně méně aktivními občany a mají menší důvěru v instituce. K tomu, aby všichni mladí lidé mohli plně využívat přínosů opatření EU, musí tato opatření zohledňovat nadání, kreativitu a ambice a reagovat na jejich individuální potřeby.

Proč potřebujeme strategii?

K řešení současných i budoucích výzev, se kterými se setkávají mladí lidé po celé Evropě, je třeba vycházet ze zkušeností a rozhodnutí, jež v minulých letech politiku mládeže ovlivnily. Strategie EU pro mládež tak stanovuje na období 2019–2027 rámec cílů, priorit a hlavních oblastí spolupráce pro všechny zúčastněné strany. Mezi ně patří členské státy EU, orgány EU, Rada Evropy, místní a regionální orgány, rady mládeže, mládežnické organizace, organizace pracující s mladými lidmi, pracovníci s mládeží, výzkumní pracovníci z oblasti mládeže, aktéři civilní společnosti, struktury programů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Jaké jsou cíle a zásady strategie mládeže?

Spolupráce EU v oblasti politiky mládeže posiluje účast mládeže na demokratickém životě, podporuje sociální a občanskou angažovanost a usiluje o zajištění toho, aby mladí lidé disponovali zdroji potřebnými k účasti ve společnosti.

Cílem strategie v nadcházejících letech je: 

a) podporovat osobní rozvoj mladých lidí a jejich růst k samostatnosti, budovat jejich odolnost a vybavit je dovednostmi pro život, které jim pomohou vyrovnat se s měnícím se světem;

b) podněcovat mladé lidi k tomu, aby se stali aktivními občany, nositeli solidarity a aktéry pozitivních změn, inspirovanými hodnotami EU a evropskou identitou, a vybavit je v tomto ohledu nezbytnými zdroji;

c) zlepšit politická rozhodnutí s ohledem na jejich dopad na mladé lidi napříč všemi odvětvími, zejména v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, zdraví a sociálního začleňování;

d) přispět k vymýcení chudoby mladých lidí, jakož i všech forem jejich diskriminace a prosazovat sociální začlenění mladých lidí.

Mezi hlavní zásady strategie mládeže patří rovnost a nediskriminace, rovné začleňování všech skupin mladých lidí, demokratická a občanská účast, vzájemné propojování globální, evropské, celostátní, regionální a místní úrovně a dvojí přístup soustředící se na začleňování politik mládeže mezi další oblasti politiky a naopak.

Zapojovat. Propojovat. Posilovat.

Zapojení mladých lidí a zaměření se na jejich účast v demokratických procesech je obzvláště důležité. Jakékoliv dnešní politické rozhodnutí bude totiž mít dopad na stávající generaci mladých lidí. Pokud jde o solidaritu a budoucí vývoj Evropské unie, rozhodujícími faktory jsou propojení, vztahy a výměna zkušeností mezi mladými lidmi. Ke skutečnému posílení postavení mládeže je tedy nezbytné společně pracovat na politikách, které se věnují situaci mladých lidí a zlepšují tak jejich životy v celé Evropské unii.