Strukturovaný dialog podporuje mladé lidi a veřejné činitele, aby společně diskutovali a aby výstupy z těchto diskuzí byly zohledňovány v politickém procesu.

Oficiální definici strukturovaného dialogu nalézáme v Koncepci podpory mládeže na období 2014 – 2020 (Koncepce). Definice strukturovaného dialogu na evropské úrovni vychází z Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2009 o obnoveném rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže na léta 2010 – 2018. Podle těchto dokumentů: Strukturovaný dialog s mladými lidmi a organizacemi mládeže slouží jako stálé fórum pro společné zamyšlení se nad prioritami spolupráce v oblasti mládeže na národní úrovni, jejím prováděním a hodnocením. Stejná definice platí i pro úroveň Evropské unie. Zmíněné dokumenty dále načrtávají základní schéma a úkoly.

Evropský program Erasmus+ definuje strukturovaný dialog jako setkání mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže. Z tohoto programu je možné čerpat prostředky na vlastní aktivity strukturovaného dialogu (viz Erasmus+, klíčová aktivita 3).

Strukturovaný dialog má být apolitický a z pohledu politických ideologií vyvážený. I když se do dialogu zapojují politici, účelem je, aby reflektovali zájmy a potřeby mladých lidí, nikoliv, aby mladé ideologicky ovlivňovali. Strukturovaný dialog je však i prostředek politického a občanského vzdělávání mladých lidí, ať již z pohledu neformálního či informálního učení. Mladí tak mají mít možnost poznávat reálné politické procesy a zapojovat se do nich. Z tohoto pohledu se jedná o nástroj kvalitní participace (zapojování) mládeže do veřejného a politického dění a možnost občanského a politického vzdělávání mladých.

Aktivity a projekty strukturovaného dialogu může organizovat kdokoliv, důležité je, aby hlavní účastníci byli mladí lidé a tvůrci politik, odborníci, úředníci či politici. Cílem těchto aktivit není jen diskuze sama o sobě, ale měl by vzniknout společný výstup, který se váže k tématům mladých lidí ve veřejné a politické sféře. Aby byly tyto výstupy co nejvíce využívány, zasílají se Národní pracovní skupině pro strukturovaný dialog s mládeží,která s  nimi dále pracuje jak na celostátní tak evropské úrovni.

Na celostátní úrovni slouží výstupy strukturovaného dialogu především k hodnocení realizace Koncepce na podporu mládež na období 2014 – 2020 a pro vyhodnocování politik České republiky s dopadem na mladé lidi. Získané podněty jsou analyzovány a dále předávány pracovním skupinám fungujícím při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy či Komoře mládeže – poradnímu orgánu ministra školství, mládeže a tělovýchovy. V těchto orgánech zasedají i zástupci dalších ministerstev, státních orgánů a organizací spojených s daným tématem, tím se výstupy získané v diskuzích s mladými lidmi dostanou přímo k těm, kteří se touto problematikou zabývají.

Politika se tvoří i na úrovni politických stran a proto národní pracovní skupina předává vhodným způsobem výstupy i politickým stranám, které se snaží vtáhnout do celého dialogu. Výstupy jsou shromažďovány na veřejně dostupných webových stránkách národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží, společně se zajímavými reakcemi ze strany politiků a odborníků.

Výstupy diskuzí související s aktuálními tématy strukturovaného dialogu evropské unie s mládeží a organizacemi dětí a mládeže jsou zpracovávány do Národních zpráv, které jsou zasílány Evropskému řídícímu výboru pro strukturovaný dialog. Tyto národní zprávy ze všech členských států EU slouží jako podklady pro Evropské konference mládeže, které se konají jednou za půl roku. Na těchto konferencích pracují zástupci mladých lidí společně se zástupci ministerstev jednotlivých členských států EU a Evropské komise na tvorbě tzv. společných doporučení. Společná doporučení jsou poté předávána Radě ministrů EU zodpovědných za mládež a mohou být přijata formou usnesení či jiného právního dokumentu Evropské unie. Opatření, která prošla z místní úrovně až do usnesení Rady ministrů EU jsou následně uváděna členskými státy EU v život. Výstupy z Vaší diskuze tak mohou ovlivnit dění v celé EU.

Buďme v kontaktu