DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A POHODA

Dosáhnout větší duševní pohody a ukončit stigmatizaci problémů spojených s duševním zdravím, čímž se podpoří sociální začlenění mladých lidí.

Značný a stále rostoucí počet mladých lidí v celé Evropě vyjadřuje znepokojení nad častým výskytem problémů v oblasti duševního zdraví, jako je vysoká míra stresu, úzkost, deprese a další duševní onemocnění, mezi svými vrstevníky. Mladí lidé uvádějí, že v současnosti čelí obrovským společenským tlakům a že je zapotřebí, aby bylo o duševní zdraví mladých lidí lépe postaráno.

— Podnítit rozvoj sebeuvědomění a méně soutěživého smýšlení podporou oceňování dovedností a silných stránek jednotlivců.

— Chránit právo osob s duševními problémy na práci a na studium jak v průběhu, tak po skončení nemoci, aby se zajistilo, že budou schopni sledovat vlastní cíle.

— Vytvořit inkluzivní průřezový přístup k poskytování péče v oblasti duševního zdraví pro všechny osoby, zejména pro marginalizované skupiny.

— Poskytnout všem odborníkům pracujícím s mladými lidmi i rodině a přátelům kvalitní přípravu, pokud jde o první pomoc v oblasti duševního zdraví.

— Poskytovat inkluzivní, ohleduplnou a dostatečně financovanou léčbu zahrnutím vysoce kvalitní péče o duševní zdraví do všech zdravotnických zařízení.

— Zaměřit se na preventivní opatření, kterými se zajistí, aby mladí lidé disponovali znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro větší duševní pohodu.

— Bojovat proti stigmatizaci otázek spojených s duševním zdravím pomocí přípravy programů na zvýšení informovanosti.

Buďme v kontaktu