Strukturovaný dialog v programu Erasmus+: Mládež v akci (Klíčová akce 3)

V souvislosti s aktuálním programovým obdobím programu Erasmus+ 2014–2020 se objevila řada novinek. V sekci Mládeže se jedná zejména o podporu zapojení mladých lidí do reformy politik spojených s mládeží. K naplnění tohoto účelu sloučí tzv. Klíčová akce 3, která nabízí řadu akcí zaměřených na toto téma. Většinu z nich administruje přímo Evropská komise.

Jedinou akcí, jejíž administraci mají na starosti přímo jednotlivé národní agentury, je tzv. Strukturovaný dialog: setkávání mladých lidí s osobami s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže. Projekty Strukturovaného dialogu si kladou za cíl podnítit aktivní účast mladých lidí na demokratickém životě a podpořit diskuzi mezi mládeží a osobami s rozhodujícími pravomocemi v oblasti mládežnických politik o otázkách, které se mladých lidí zásadně týkají. Díky těmto projektům si mladí lidé uvědomují, že mohou ovlivnit svůj vlastní život a svou aktivitou docílit konkrétní změny.

Projekty Strukturovaného dialogu mohou mít podobu setkání, konference či konzultace a na rozdíl od ostatních projektů v programu Erasmus+: Mládež v akci mohou být realizovány i na národní úrovni. Zvláštní kategorii pak tvoří aktivity, které simulují fungování demokratických institucí a roli osob s rozhodovacími pravomocemi v rámci těchto institucí. Veškeré aktivity v rámci projektu, včetně přípravy a vyhodnocení, musí být plně v režii mladých lidí. Podstatné také je, aby projekt Strukturovaného dialogu odrážel principy neformálního vzdělávání.

Při posuzování projektů Strukturovaného dialogu se mimo jiného zohledňuje význam projektu pro stanovené cíle, priority a potřeby zúčastněných organizací, možný dopad projektu na jeho účastníky a kvalita samotného projektového návrhu.

Projekty Strukturovaného dialogu jsou otevřeny mladým lidem ve věku 13–30 let a v každém projektu jich musí být aktivně zapojeno nejméně 30. Přihlíží se také k míře zapojení mladých lidí s omezenými příležitostmi (sociální či ekonomické překážky, vzdělávací obtíže, kulturní rozdíly, zdravotní problémy, zeměpisné překážky apod.) do projektu. Organizacemi způsobilými k podání žádosti mohou být neziskové nebo nevládní organizace či veřejný orgán na místní úrovni, které ovšem musí mít sídlo v jedné z programových evropských zemí.

Projekty Strukturovaného dialogu představují jedinečnou příležitost pro mladé lidi, aby se chopili iniciativy a aktivně se zapojili do řešení problémů, jež se jich přímo dotýkají. Zbavují se tím tak mezi dnešní mládeží všeobecně rozšířené nálady, že sami nemohou nic ovlivnit ani změnit, a proto ani nemá smysl se snažit. Projekty Strukturovaného dialogu jim ukazují opak, učí je nebát se nahlas vyjádřit svůj názor a vštěpují jim, že jedním z pilířů fungující demokracie je občanská angažovanost.

Bližší informace nejen o této aktivitě, ale také podrobný návod jak postupovat při podávání žádostí v programu Erasmus+: Mládež v akci naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce, který vykonává funkci národní agentury Erasmu+ v České republice.

Podrobnosti o podávání žádostí naleznete zde: www.naerasmusplus.cz

Podrobnosti o podávání žádostí naleznete zde.

Buďme v kontaktu