Aktuální cyklus

Datum cyklu: 
1.7. 2023 - 31.12. 2024

10. cyklus Dialogu EU s mládeží pod předsednickým triem Španělsko - Belgie - Maďarsko. Mottem 10. cyklu je “WE NEED YOUTH” a jeho téma vychází z cíle mládeže 3. Inkluzivní společnost.

Téma cyklu vychází opět z Cílů mládeže, které mladí lidé definovali při 6. cyklu dialogu a které jsou součástí Strategie Evropské unie pro mládež na období 2019-2027. Tentokrát je jím cíl mládeže 3) Inkluzivní společnost: Umožnit a zajistit začlenění všech mladých lidí do společnosti. Je rámován faktem, že “třetina mladých lidí v Evropě je ohrožena chudobou a sociálním vyloučením. Mnoho z nich nemá přístup ke svým sociálním právům. Řada jich nadále čelí četným formám diskriminace, předsudkům a trestným činům z nenávisti. Nová situace související s migrací s sebou přinesla řadu sociálních výzev souvisejících s inkluzí. Je proto nesmírně důležité usilovat o naplnění práv všech mladých lidí v Evropě, včetně nejvíce marginalizovaných a vyloučených osob.”

Tento cyklus dialogu se bude snažit reagovat na potřebu zvýšení soudržnosti evropské společnosti a inkluzivnosti a hlavně na potřebu podpory sociálního začleňování, zejména mladých lidí s omezenými příležitostmi. To jsou například mladí lidé pocházející z menšin, z venkovských oblastí, mladí lidé se zdravotním postižením, ze sociálně slabého prostředí apod. Jde o to umožnit všem mladým lidem aktivně se podílet na dialogu v oblastech, které mají dopad na jejich životy.

Co se tedy bude v následujícím roce a půl dít? 

Osmnáctiměsíční cyklus bude opět rozdělen na dvě fáze: fázi konzultací a dialogu a fázi implementační. Během konzultací by měly být získány názory, postoje a nápady mladých lidí a měl by proběhnout dialog mezi evropskou mládeží, tvůrci politik a rozhodovacími orgány. Budou se konat různé workshopy, debaty, akce, konference, online dotazníky a také první Evropská konference mládeže. Ve fázi implementace se pak výsledky konzultací promítnou do konkrétních plánů, jak naplnit cíl mládeže 3) Inkluzivní společnost. Budou se formulovat politické cíle na všech úrovních i konkrétní opatření. 

Přílohy: