Co je Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží?

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží vznikla v lednu 2014 z pověření Skupiny pro podporu sportu a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jejím cílem je podporovat dialog mezi mladými lidmi a tvůrci politik ve všech oblastech, které se mladých týkají. Skupina také napomáhá síťování mezi jednotlivými aktéry a zviditelňování názorů a potřeb mladých lidí ve společnosti. Vedením skupiny byla pověřena Česká rada dětí a mládeže. Mezi členy skupiny patří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Dům zahraniční spolupráce, Národní parlament dětí a mládeže, Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže a Venkovská platforma Národní sítě Místních akčních skupin.

Úkolem skupiny je naplňování závazků České republiky vůči Evropské komisi v oblasti Dialogu EU s mládeží, mapování názorů mladých lidí a realizace národní politiky mládeže v České republice. Při své práci se řídí Strategií EU pro mládež na roky 2019-2027 a aktuálními dokumenty vydanými Evropskou řídící skupinou.