Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží vznikla v lednu 2014 z pověření Skupiny pro podporu sportu a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vedením pracovní skupiny byla pověřena Česká rada dětí a mládeže jakožto spolehlivý partner ministerstva v oblasti mládeže a jako střešní organizace spolků dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží v České republice.

Hlavními úkoly pracovní skupiny je naplňování závazků České republiky vůči Evropské komisi v oblasti strukturovaného dialogu Evropské unie s mladými lidmi a organizacemi dětí a mládeže a naplňování potřeb realizace národní politiky mládeže v České republice. Dále podle Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 (Koncepce) zajišťuje národní pracovní skupina důsledné zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů v oblasti implementace a vyhodnocení Koncepce. Na základě Zprávy o mládeži z roku 2013 je třeba klást velký důraz při realizací cílů Koncepce na témata participace, občanského vzdělávání a zdravého životního stylu.

Národní pracovní skupina se při své činnosti řídí zejména Koncepcí, především strategickým cílem č.8: „Podporovat aktivní zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a demokratického života“.

a jeho dílčími cíli a opatřeními. Dále se skupina řídí Obnoveným rámcem evropské spolupráce v oblasti mládeže na léta 2010 – 2018 a dalšími dokumenty vydanými Radou Evropské Unie k tématu strukturovaného dialogu s mládeží a případnými dalšími dokumenty vydanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy či Vládou České republiky.

Ustanovujícím a vedoucím členem národní pracovní skupiny je Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) zastoupená svým předsedou a pověřeným Koordinátorem skupiny a tajemníkem skupiny. Mezi stálé členy patří zástupci Odboru mládeže (O 51) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zástupci Odboru strategie a evropských záležitostí z oddělení pro záležitosti Evropské unie, zástupci Domu zahraniční spolupráce (DZS), především vedoucí Odboru pro mládež a další pověření zástupci a zástupci Národního parlamentu dětí a mládeže.

Za účelem naplňování svého poslání a úkolů spolupracuje národní pracovní skupina se sítí partnerů a dalších zájemců o spolupráci. Oficiální partneři skupiny mají právo účastnit se jednání skupiny bez hlasovacího práva, nicméně stejně jako ostatní mohou podávat své podněty a návrhy k projednání a činnosti skupiny. Pracovní skupina usiluje o spolupráci především se spolky dětí a mládeže, s iniciativami mládeže, neziskovými organizacemi pracujícími s mládeží a pro mládež, s institucemi veřejné správy a samosprávy, s mezinárodními organizacemi zastoupenými v ČR a s politickými stranami a hnutími bez rozdílu ideologie v rámci demokratického zřízení a sociálně tržního a udržitelného hospodářství, které respektuje lidská práva a vnímá potřeby a zájmy mladých lidí jako integrální součást zdravé společnosti.

Buďme v kontaktu