Uplynulý cyklus SD na téma politické participace má a sbírá své výsledky také v České republice. Přečtěte si jaké.

Posilování postavení mladých lidí ve společnosti skrze podporu politické participace mládeže a přístupu mladých lidí k právům. (Hlavní téma IV. cyklu strukturovaného dialogu EU s mládeží (1. července 2014 - 31. prosince 2015))

Kolik lidí se zapojilo?

 1. fáze (tj. sběr dat skrze esejistickou soutěž, dotazníky, setkání, workshopy ad.): 437 osob, z toho: 326 mladých lidí a 111 odborníků a pracovníků s mládeží

 2. fáze (tj. revize doporučení vzniklých na druhé Evropské konferenci mládeže v rámci cyklu): 130 mladých lidí

Podpůrné aktivity: 1778 osob

Celkem: 2215 zapojených lidí

Realizovaná opatření - jak jsme získávali podněty a názory?

 • Vyhlásili jsme veřejnou konzultaci (tedy období "výměny a sběru informací") s mládeží a organizacemi mládeže. Tato konzultace vycházela z návodného rámce, který vznikl na Evropské konferenci mládeže v Římě (13.-15. října 2014). V České republice konzultaci ovlivnily výstupy ze Síťovacího setkání aktérů strukturovaného dialogu s mládeží (13. listopadu 2014) na půdě MŠMT.

 • Jedním z nástrojů konzultace byly on-line dotazníky určené zvlášť 1) mladým lidem a 2) odborníkům a pracovníkům s mládeží. Na stejné otázky jako dotazníky se zaměřovala také esejistická soutěž, do níž se svou prací zapojilo cca několik desítek mladých lidí.

 • Národní pracovní skupina pro SD uspořádala se svými partnery také diskuze na prioritní podtémata (v lednu a únoru 2015 ve třech městech: Praha, Brno, Olomouc).

 • Iniciovali jsme osobní setkání zástupců pracovní skupiny s aktivními mladými lidmi a zástupci různých NNO a veřejných institucí, které se tématy zabývají.

 • Sbírali jsme další dostupné materiály k tématu, včetně výstupů z dalších diskuzí, pracovních skupin, workshopů i konferencí na související téma, které pořádaly třetí subjekty.

Analyzovali jsme stav politické participace mládeže a přístup mladých lidí k právům v České republice.

 • Od května do června 2015 jsme realizovali další kolo konzultací s mládeží.

 • Ve spolupráci s Úřadem Vlády ČR jsme vyhlásili konzultace na související téma pro potřeby OECD.

 • Na podzim 2015 jsme ve spolupráci s partnery zorganizovali návazné diskuze s mladými a odborníky na podtémata související s výstupy Evropské konference mládeže.

 • Účastnili jsme se seminářů na podporu NNO a iniciativ mládeže z pohledu fundraisingu a spolupracovali jsme s veřejnou sférou a samosprávou na místní úrovni.

 • V daném období realizovaly třetí subjekty vlastní projekty strukturovaného dialogu na různých úrovních. Relevantní zaslané výstupy jsme zapracovali do výstupů konzultace.

Výstupy

 • Společná doporučení pro zlepšení přístupu mladých k právům
 • Společná doporučení na podporu participace
 • Závěry Rady ministrů EU k přístupu mladých lidí k právům
 • Usnesení Rady o podpoře politické účasti mladých lidí na demokratickém životě Evropy
 • Implementační toolbox (ke stáhnutí je níže (anglicky))
 • Veřejná diskuze ministrů k tématu na Radě EU
 • Národní zpráva pro ČR
 • Analýza participace mládeže ČR
 • Analýza přístupu mladých lidí k právům v ČR
 • Policy paper ke státní koncepci rozvoje právní gramotnosti

Hlavní zjištění a doporučení v ČR

1) Je třeba výrazně revidovat rámec občanského vzdělávání zaměřeného na mládež. Doporučeny jsou změny obsahu a formy výuky, ale i změny a postoje patřičných institucí umožňující participativní kulturu vzdělávacích prostředí.

2) Je třeba dále pracovat na rozvoji systematické podpory práce s mládeží, a to i s důrazem na rozvoj občanské a politické participace mládeže a aktivního občanství u mladých lidí.

3) Je třeba dále pracovat na zkvalitnění demokratických procesů a institucí a jejich řádné komunikací nejen k mladé generaci. Velká část mladé generace stále nevnímá politiku a demokratické procesy jako transparentní a efektivní. To podkopává důvěru mladých lidí v politiku - aktivní i pasivní, a potenciálně ohrožuje udržení demokratického systému do budoucna.

Jak se pracuje s výstupy v ČR?

Úspěšně ukončený proces:

 • V prosinci 2015 převzala ministryně školství a další zainteresované osoby a instituce Národní zprávu za ČR Zveřejnili jsme Národní zprávu za ČR.
 • Participace, která vzešla z doporučení pro zlepšení při práci s mládeží, se stala jednou z priorit v dotačních programech podpory práce s mládeží na rok 2016.
 • Na konci roku 2015 vznikl nový dotační program MŠMT na podporu občanského vzdělávání, který implementoval doporučení ke zlepšení občanského vzdělávání.

Probíhající proces:

 • Implementační analýza - v průběhu roku 2016.
 • Seznámili jsme zástupce obcí na celostátní úrovni s legislativním doporučením k zákonu o obcích.
 • Doporučení pro zlepšení při práci s mládeží se stala součástí hodnocení implementace Koncepce podpory mládeže 2014 - 2020.
 • Legislativní doporučení ke školskému zákonu: tuto poslaneckou iniciativu přijala poslanecká sněmovna, 20. dubna 2016 ji schválil senát. Vzápětí ji však vetoval prezident Zeman.
 • Doporučení ke zlepšení občanského vzdělávání je zapracováno do přípravy nové státní Koncepce na občanské vzdělávání (na konci roku 2016 projedná koncepci vláda).

O dalších výstupech vás budeme informovat, sledujte www.strukturovanydialog.cz a https://www.facebook.com/strukturovanydialog/

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu