JAKUB VAŠÁK: Pojďme vylepšit studentské samosprávy!

Zajímáš se o studentské samosprávy? Jsi členem školního parlamentu, senátu či zastupitelstva? Zapoj se do projektu našeho ambasadora Jakuba Vašáka!

Jedním z cílů současného vzdělávání na školách je naučit studenty zajímat se o své okolí, být v něm činný, ne lhostejný. Dalším je poté dát mládeži prostor se zapojovat do rozhodovacích procesů. K těmto cílům míří, mimo různé subjekty, jako jsou domy dětí a mládeže, skauti apod., i studentské parlamenty (či rady, senáty aj.). Jelikož mně samotnému dává smysl se o dosažení výše zmíněného alespoň trochu zasadit, pokusím se vylepšit právě studentské parlamenty na středních školách.​

Národní ústav pro vzdělávání píše (zpráva z roku 2018): „Žákovský parlament je komplexní vzdělávací nástroj občanského vzdělávání na základních a středních školách. Pomocí konstruktivistické a zážitkové pedagogiky připravuje žáky na život v demokratické společnosti. Účinně rozvíjí jejich občanské kompetence v oblasti dovedností a postojů. Při dlouhodobém působení má vliv na hodnotové ukotvení žáků i celoškolní kulturu/klima.“

V případě, že na škole funguje parlament, který je dlouhodobě schopný takové hodnoty vyzařovat a zároveň chránit, nabývají studenti nejen během tvorby projektů (koncerty, soutěže, přednášky) v něm mnoho dovedností (soft-skills) a zkušeností, které jsou předpokladem pro budoucí aktivní zapojení někde jinde. Zjistí také, že je možné, byť v menším školním klimatu, prosadit změnu či alespoň vést dialogu a hledat konstruktivní řešení mnoha nesnází, což je možná ještě podstatnější. Úspěch není vyloženě stěžejní, jde primárně o proces (tj. praxe) samotný – což je zase předpokladem pro fungující občanskou společnost. Běžná výuka nicméně podobnou příležitost ve dostatečné míře spíše neposkytuje, a tak jsou podobné dobrovolné studentské parlamenty žádoucí. Z vlastní zkušenosti avšak vím, že dosáhnout jejich funkčnosti může být mnohdy velmi obtížné. Smyslem mého projektu by proto mělo být posílení jejich vnitřní stability a celkové kvalitativní zlepšení.

Dosáhnout bych toho chtěl společně s dalšími studenty skrze prozkoumání témat problematičnosti jejich fungování, udržitelnosti a posledně reálného dopadu na zapojení mládeže do společenského dění.

Společnými silami bychom měli posléze vyvodit závěry, doporučení a řešení daných témat, přičemž ty by posléze mohly dát vzniknout příručce, jež by v další fázi měla posloužit jako podklad pro zavedení změn a návrhů do praxe. Výstupy budou taktéž zahrnuty do národní závěrečné zprávy Strukturovaného dialogu s mládeží.

O CO TEDY JDE?

Nabízím možnost spolupráce zhruba 20 středoškolákům (mladší ne, ale starší klidně), kteří mají zkušenost se studentskými parlamenty (radami, senáty atd.) a kteří by měli chuť se podílet na projektu, jehož smyslem je zvýšit jejich kvalitu. Na diskuzi, na kterou vás zvu, se budou projednávat 3 hlavní sekce (ne najednou, to bychom se zbláznili):
- problematičnost jejich fungování
- kontinuita samospráv
- reálný dopad na zapojení mládeže do společenského dění

Co to pro tebe znamená?
- Vyhradit si 18. ledna 2021 od 18:00 cca 90 minut času na diskuzní setkání
- Dost možná zapojíš do něčeho, co ti umožní poznat lidi stejně aktivní jako jsi (asi) ty. Taky poznáš jejich názory a zkušenosti, což by ti mohlo pomoci do tvojí samosprávy, a samozřejmě si tím rozšíříš obzory.
- Budeš pracovat na zárodku něčeho, co by mohlo mnoha studentům v budoucnu velmi pomoci.
- Můžeš se zapojit do projektu, jehož výstupy dost možná ovlivní rozhodovací procesy, jelikož s výsledky naší činnosti pravidelně seznamujeme české i evropské politiky.

Jestliže bys zájem měl/a, vyplň tenhle formulář, já se ti ozvu s informacemi! Můžeš se mi také ozvat na e-mail jakub.vasak@student.zatlanka.cz.

Mohlo by vás zajímat