Europe for YOUth - YOUth for Europe: Usnesení Rady a zástupců vlád členských států o výsledcích 8. cyklu dialogu EU s mládeží

Myšlenky a názory, které mladí lidé vyjádřili v rámci 8. cyklu EU Dialogu mládeže, vycházely z aktuálního tématu Youth Goal č. 9: „Prostor a účast pro všechny“. Mladí lidé formulovali, jak směřovat k naplnění tohoto cíle, tyto myšlenky pak přijala Rada EU jako doporučení ve svém usnesení. Politika zaměřená na mládež je vnitřní záležitostí členských států. Jakým způsobem s doporučeními bude zacházet Česká republika?

Myšlenky a názory, které mladí lidé vyjádřili v rámci 8. cyklu EU Dialogu mládeže, vycházely z aktuálního tématu Youth Goal č. 9: „Prostor a účast pro všechny“. Mladí lidé formulovali, jak směřovat k naplnění tohoto cíle. Vznikla tak doporučení, které byla rozpracována během německého předsednictví, proces práce na nich pokračoval portugalským předsednictvím a byl završen slovinským předsednictvím (2020-2021). Doporučení se stala součástí Usnesení Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, o výsledcích osmého cyklu dialogu EU s mládeží. Další informace o tomto cyklu, pojetí tématu participace a o společných zásadách se můžete dočíst přímo v dokumentu. Politika zaměřená na mládež je vnitřní záležitostí členských států, a tak má toto usnesení zajistit, aby byly výsledky vidět a členské státy je uznaly a uplatnily. Jakým způsobem s doporučeními bude zacházet Česká republika?

 

Konkrétní cíl č. 1: „Zajistit, aby mladí lidé měli vliv na rozhodování“

 a) Požadujeme, aby jak členské státy, tak Evropská komise poskytovaly mladým lidem vždy, kdykoli je zapojí do svého rozhodovacího procesu, konkrétní zpětnou vazbu a aby zajistily, že proces hodnocení bude probíhat ve spolupráci s mladými lidmi, aby byla skutečně zajištěna jejich účast. 

b) Doporučujeme členským státům, aby přijaly nebo dále rozvíjely právní předpisy pro zajištění udržitelných systémů společného řízení v oblasti mládeže v rozhodovacích procesech a procesech tvorby politik na vnitrostátní a místní úrovni, mimo jiné i s cílem chránit a rozšířit občanský prostor pro mládež. 

 

Konkrétní cíl č. 2: „Zajistit rovný přístup k účasti“ 

a) Doporučujeme členským státům a Evropské komisi, aby zvýšily rozmanitost participativních struktur a poskytováním snadno dostupných informací menšinovým skupinám zamezily nedostatečné inkluzi. 

b) Vybízíme všechny členské státy, aby podporovaly místní zúčastněné aktéry poskytující mimoškolní aktivity mladým lidem s omezenými příležitostmi. 
 

Konkrétní cíl č. 3: „Účast ve volbách a zastoupení ve volených orgánech“ 

a) Vybízíme členské státy, aby ve spolupráci s místními středisky pro mládež a národními radami mládeže umožnily mladým lidem, kteří ještě nedosáhli zákonem stanoveného věku pro účast ve volbách, symbolické hlasování ve volbách do Evropského parlamentu s cílem povzbudit tyto mladé lidi, aby se aktivně podíleli na procesech politického rozhodování, a posílit kulturu uznávání názorů mladých lidí v politice. 

b) Doporučujeme Evropské komisi a členským státům, aby vypracovaly strategie na podporu mladých lidí, kteří by chtěli kandidovat ve volbách na místní, vnitrostátní nebo evropské úrovni, a to vytvořením společné evropské platformy vstřícné k mladým lidem, která by byla zaměřena na mladé lidi, kteří mají v úmyslu kandidovat ve volbách, jakož i poskytnutím materiálů pro vytvoření obdobných struktur pro účast ve volbách na vnitrostátní úrovni. 

c) Doporučujeme členským státům, aby zajistily kvalitní školní výuku občanské nauky pro všechny mladé lidi ve všech členských státech a aby přijaly společný rámec EU, který by v mladých lidech posílil důvěru ve svou schopnost smysluplné a reprezentativní účasti na politickém životě. 

d) Doporučujeme Evropské komisi a členským státům, aby posílily důvěryhodnost politických institucí a nabádaly je k tomu, aby při své činnosti vycházely z vědeckých faktů ve prospěch celé společnosti s cílem zabránit deziluzím mladých lidí v souvislosti s rozhodováním a politikou. 

 

Konkrétní cíl č. 4: „Zabezpečit fyzické prostory pro mladé lidi“ 

a) Doporučujeme Evropské komisi a členským státům, aby zvyšovaly povědomí a podporovaly možnosti financování zaměřené na vytváření a údržbu fyzických prostor pro mladé lidi. C 504/6 CS Úřední věstník Evropské unie 14.12.2021 

b) Vyzýváme členské státy, aby změnily politiky v oblasti vzdělávání na vnitrostátní úrovni a zajistily celounijní systémy monitorování na podporu bezpečných prostor a iniciativ vstřícných k mladým lidem.

c) Doporučujeme Evropské komisi a členským státům, aby zahájily monitorování ochrany fyzických občanských prostor pro mladé lidi s cílem zajistit, aby tyto fyzické prostory určené pro mladé lidi byly chráněny před různými hrozbami, jako je upřednostňování obchodního hlediska a zvyšování nájemného. 

d) Doporučujeme Evropské komisi a členským státům, aby zajistily komplexní řešení a přístupnost fyzických prostor pro mládež, a to tím, že o nich budou poskytovat dostupné informace ve formě vstřícné k mladým lidem. 

 

Konkrétní cíl č. 5: „Zajistit digitalizované prostory pro mladé lidi“ 

a) Vybízíme členské státy, aby v celé Evropě zajistily minimální digitální standard, pokud jde o infrastrukturu, která zahrnuje bezplatné wifi připojení k internetu a základní digitální nástroje, které mohou mladí lidé používat.

b) Vyzýváme Evropskou komisi, aby vyčlenila zvláštní finanční prostředky pro oblast mládeže s cílem posílit postavení a vzdělávání mladých lidí. pokud jde o rozvoj digitálních dovedností, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována mladým lidem s omezenými příležitostmi. 

c) Doporučujeme Evropské komisi, aby na evropské úrovni vytvořila rámec pro měření vhodnosti virtuálních prostor pro mladé lidi, aby pro existující prostory a nástroje byly vypracovány jasné a aktuální pokyny k používání srozumitelného jazyka a aby se centralizovaly informace s cílem odstraňovat překážky bránící aktivnímu zapojení mladých lidí do společenských a politických procesů. 

d) Doporučujeme, aby členské státy posílily postavení pedagogických pracovníků ve formálním i neformálním sektoru, aby bylo zajištěno, že mladí lidé budou mít kompetence a nástroje nezbytné k tomu, aby se mohli chránit před dezinformacemi a nenávistnými verbálními projevy ve virtuálním prostoru, a to tak, že se podpoří jejich schopnost objektivně si utvářet úsudek. 

 

Konkrétní cíl č. 6: „Zajistit udržitelné financování účasti mládeže“ 

a) Doporučujeme členským státům, aby zajistily větší viditelnost práce s mládeží tím, že zvýší její přístupnost (zejména prostřednictvím pobídek pro mobilní práci s mládeží ve venkovských a odlehlých oblastech a s mladými lidmi, s nimiž je obtížné navázat kontakt) a její uznání (prostřednictvím formálního uznání tohoto povolání, aktivním partnerstvím se sektorem formálního vzdělávání a místními aktéry). 

b) Doporučujeme členským státům, aby upevnily postavení a úlohu práce s mládeží ve společenských otázkách (partnerství v rámci místních iniciativ, akce, soutěže a projekty) a zajistily její společenské uznání (ocenění práce s mládeží). 

c) Doporučujeme členským státům a Evropské komisi, aby podpořily vypracování obecného plánu na podporu oživení v oblasti mládeže v EU a vynaložily úsilí v tomto směru, přičemž by se na evropské, vnitrostátní a místní úrovni přijala konkrétní opatření, která se zaměří na práci s mládeží a účast mládeže s cílem překonat problémy, které pandemie ještě více prohloubila. 
 

Konkrétní cíl č. 7: „Poskytovat relevantní informace ve formě vstřícné k mladým lidem“ 

a) Doporučujeme, aby členské státy zavedly do vzdělávacích programů v rámci základního a středoškolského vzdělávání řádnou výuku mediální a informační gramotnosti připravenou a důkladně monitorovanou ve spolupráci s příslušnými mládežnickými organizacemi na celostátní, regionální i místní úrovni, jakož i s odborníky z oblasti sdělovacích prostředků, přičemž se zároveň zajistí celostátní řádná odborná příprava učitelů spolufinancovaná z rozpočtu EU. 

b) Vyzýváme členské státy a Evropskou komisi, aby do svých strategií v oblasti mládeže zahrnuly poskytování kvalitních informací a poradenství pro mládež v souladu s Evropskou chartou informací pro mládež a aby poskytovaly zdroje pro vnitrostátní poskytovatele informací pro mládež, aby mladí lidé měli přístup k relevantním informacím na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni. 

c) Doporučujeme, aby Evropská komise vypracovala strategii EU pro komunikaci s mládeží, v jejímž rámci členské státy obdrží pokyny k vytváření komunikačních materiálů společně s mladými lidmi, pokud jde o politiky a publikace týkající se mládeže s cílem zajistit, aby tyto materiály byly zveřejněny na Evropském portálu pro mládež, kde mohou dále probíhat diskuse a dialog s mládeží.

Mohlo by vás zajímat