Článek shrnuje události podpisu memoranda o spolupráci zemí V4 a Východního partnerství.

Strukturovaný dialog s mládeží: V4 a východní partnerství

Střední a Východní Evropa podporuje mládež na nejvyšší politické úrovni – podpis memoranda o spolupráci

Jan Husák, ČRDM

V pondělí 22. června 2015 bylo v Bratislavě podepsáno mezi státy višegrádské čtyřky a zemí východního partnerství memorandum o spolupráci v oblasti mládeže. Memorandum bylo podepsáno na nejvyšší politické úrovni ministry zodpovědnými za oblast mládeže a školství. Novou českou ministryni školství, mládeže a tělovýchovy zastoupil politický náměstek pan Plaga. Účelem je dále podporovat spolupráci v oblasti mládeže mezi dotčenými státy, organizacemi mládeže v nich působících a také konkrétní mladé lidi a jejich osobní o profesní rozvoj. Byl tím tak završen několikaletý proces politických rozhovorů, ale i sbližování států a zástupců mladých lidí ze střední a východní Evropy. Vzájemná spolupráce tak dostala další pozitivní impulz a pro další mladé lidi tak budou vznikat nové příležitosti.
Byť se nejedná o závaznou smlouvu o spolupráci, je memorandum především vyjádřením politické vůle, na kterou se mohou zájemci vždy odvolávat se svými nápady a projekty a zároveň poskytuje i praktickou možnost snadnějšího získávání prostředků pro projekty mladých lidí a organizací dětí a mládeže mezi těmito dvěma regiony. Memorandum bylo podepsáno v závěru slovenského předsednictví ve V4 a na konkrétní podobu jeho naplňování bude mít vliv zejména Česká republika, která od července předsednictví V4 na následujících 12 měsíců přebírá. Mezi státy, které spolupráci podpořily, jsou nejen Slovensko a Česká republika, ale také Polsko, Maďarsko, Ukrajina, Moldavsko, Bělorusko, Arménie a Gruzie. Jednání se účastnil i ministr a delegace Ázerbajdžánu. Ministr Ázerbajdžánu memorandum nakonec nepodepsal, nicméně vyjádřil rozhodnutí ázerbajdžánské vlády spolupracovat na jeho naplňování. Pro vysvětlení jak k této situaci došlo. Znění memoranda bylo mezi státy komunikováno několik měsíců dopředu a konkrétní podobu měly všechny státy v řádu týdnů k dispozici. Nicméně ázerbajdžánská strana zaslala nové připomínky k textu v pátek večer. Memorandum se podepisovalo v pondělí kolem poledne – pro změny tak nebylo již příliš prostoru. Přesto před samotným podpisem zasedli všichni zástupci států a situaci a připomínky Ázerbajdžánu projednávali. Zejména připomínky směřující k deklaraci podpory národní integrity však nebyly přijatelné pro ostatní státy, neboť jejich motivací je naopak klást důraz na osobní svobodný rozvoj mladých lidí a ostatní politické otázky nejsou v tomto směru podstatné a neměly by zbytečně omezovat mladé. Zdali se Ázerbajdžán k memorandu připojí oficiálně později, není v tuto chvíli známé. Od země, která loni na podzim pořádala v Baku první světové fórum politiky mládeže to však může být zarážející.

Co memorandum přináší?

Memorandum se zaměřuje na tři hlavní oblasti spolupráce. Za prvé na podporu participace a zapojování mladých lidí do veřejného a politického života. Za druhé na podporu tzv. „tranzic mládeže“, tedy usnadňování přechodů mladých lidí mezi zásadními fázemi jejich života, zejména mezi ukončením vzdělávání a vstupu na pracovní trh, osamostatňování mladých lidí a zakládání vlastních domácností a rodin. Třetí oblastí je oficiální spolupráce mezi státy v oblasti politiky mládeže. Memorandum by mělo napomoci nejen usnadňovat mobilitu mladých lidí mezi jednotlivými zeměmi, ale i další příležitosti, např. větší využívání programů evropské dobrovolné služby a dalších dobrovolnických iniciativ, výměn mládeže, tréningů mládeže, vzdělávání a studia, mobility mladých vědců, ale i sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe a podpora setkávání mladých lidí z těchto států navzájem. Hlavními nástroji, které by měly spolupráci usnadnit je větší využívání programu Evropské unie pro mladé lidi Erasmus+ a také Višégrádského Fondu. Z obou dotačních titulů je možné čerpat prostředky na společné multilaterální i bilaterální projekty. Doposud však musí být hlavní žadatelé projektů zejména ze zemí V4 a země Východního partnerství jsou pouze partnery, byť mohou být partnery s finančním plněním a aktivity tak mohou být realizovány i u nich. Za vyúčtování však ručí organizace ze zemí V4. Zdali memorandum situaci změní, zatím není jisté, nicméně by se o tom mělo v budoucnosti jednat. V oblasti vysokoškolských stipendií mohou již nyní žádat jednotlivci ze všech států přímo u Višegrádského fondu. V současné době Fond ročně podporuje necelou tisícovku mladých ze všech států. Spolupráce v rámci memoranda má sice těžiště mezi střední a východní Evropou, nicméně je také velmi úzce propojena s politikou celé Evropské unie a Rady Evropy. Jedná se tak o akt, který má dopad na celoevropské dění. Otázkou stále zůstává, zdali bude v rámci programu Erasmus+ otevřeno i tzv. Východní okno, jako tomu bylo v oblasti mládeže v předešlém programu EU pro mladé „Mládež v akci“, kde bylo možné žádat o finanční prostředky do konce roku 2013. Memorandum může oživit i tuto širší celoevropskou spolupráci.

A jak do celého procesu byli zapojení sami mladí lidé?

Zájem spolupracovat mezi státy EU a zeměmi Východního partnerství vyjádřili i mladí lidé v rámci tzv. strukturovaného dialogu EU s mládeží, který se tomuto tématu věnoval v roce 2011. Stejně tak na přípravných jednáních mezi státy V4 byli přítomní i zástupci mladých lidí z národních rad mládeže včetně České rady dětí a mládeže a dalších i lokálních organizací mládeže ze zemí V4 a východního partnerství. Během samotné ceremonie, která probíhala v historické budově Slovenské Národní rady (slovenský parlament) vystoupili i mladí lidé z dotčených zemí a podělili se s ministry a novináři o své zkušenosti ze spolupráce navzájem. Po slavnostním podpisu memoranda začal také dvoudenní pracovní seminář, kterého se účastnili jak odborníci a úředníci z ministerstev dotčených států, zástupců státních organizací na podporu mládeže (za ČR Dům zahraniční spolupráce), národních rad mládeže (včetně ČRDM) a zástupců dalších organizací mládeže. Cílem bylo společně navrhnout konkrétní opatření jak memorandum do budoucna realizovat. Zároveň Slovensko hostilo také mezinárodní síťovací a plánovací seminář „Eastern Express“, který pořádalo SALTO a kterého se účastnili mladí lidé z dalších místních i celostátních organizací dětí a mládeže a společně plánovali své budoucí projekty pro mladé právě v rámci spolupráce mezi zeměmi V4 a Východního partnerství. I do tohoto síťovacího a plánovacího semináře se zapojilo několik mladých Čechů. Na celostátní úrovni proběhne další ze společných akcí v oblasti mládeže ze zemí V4 a Východního partnerství na podzim v Praze a Slovensko usiluje, aby mohlo v roce 2016 organizovat již třetí Fórum mládeže Východního partnerství. Připomeňme, že výstupy z předešlých dvou fór mládeže Východního partnerství byly projednávány také summitem V4 a v Radě EU. Názory mladých lidí se odrazily i ve výstupech a dohodách mezi ministry a premiéry a podpořily tak i podpis memoranda.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu