Odborné shrnutí Evropské konference mládeže v Rize, Lotyšsko.

Výsledky Evropské konference mládeže v Lotyšsku. Fotografie z Agory nápadů-prezentace výstupů jednotlivých workshopů mezi sebou

V Rize vznikla doporučení mladých a úředníků pro Radu ministrů EU

Ve dnech 23. – 26. 3. se konala v Rize, hlavním městě Lotyšska, Evropská konference mládeže, kde se zástupci mladých lidí ze všech států EU, společně se zástupci ministerstev zodpovědných za oblast mládeže podíleli na tvorbě společných doporučení Radě ministrů EU. Tématem byla podpora zapojování mladých lidí do politického života a posilování postavení mladých lidí v politice. Jedná se o další krok v rámci strukturovaného dialogu EU s mládeží a organizacemi mládeže, který si tématice podpory posilování postavení mladých lidí v politickém životě věnuje od června 2014 do konce roku 2015.

Doporučení vznikla na základě podkladů a názorů více jak 40 000 mladých lidí a 1500 odborníků, kteří se v rámci celé EU zapojili do předcházející konzultace. V České republice se zapojilo na 426 osob, z toho 111 expertů a pracovníků s mládeží.

Všechny názory byly rozčleněny, analyzovány a shrnuty do jednotného dokumentu za celou EU. S ním pak dále pracovalo 210 mladých lidí a dalších tvůrců politik, kteří v závěru vytvořili 16 doporučení (viz příloha). Doporučeními se budou dále dne 18. května zabývat všichni ministři zodpovědní za oblast mládeže z celé EU.

Diskuze a reakce ministrů na doporučení mladých by měla být k vidění on-line. Mladí lidé, kteří své názory v konzultaci vyjádřili, tak mohou získat přímou zpětnou vazbu a sledovat, co se i s jejich názory stalo a jak na problematiku nahlížejí sami ministři. Výstupy a téma představí ostatním ministrům Lotyšská ministryně pro školství a vědu, která celou konferenci v Rize hostila, jakožto představitelka předsednického státu Rady ministrů EU.

„Odtržení mezi demokratickými institucemi v Evropě, jejich zastupiteli i politickými stranami a na druhé straně mezi mladými lidmi, neustále narůstá. Pro plné začlenění mladých lidí do společnosti musí Evropské unie a členské státy udělat více. Participace není luxus, ale základní právo. Evropská konference mládeže v Rize poskytla prostor pro mladé Evropany, aby měli silný dopad na klíčová témata, přesto očekáváme, že Evropská komise a další dotčení aktéři budou podrobně sledovat a měřit dopad hlasu mladých lidí při tvorbě Evropských politik. “, shrnula Johanna Nyman, předsedkyně Evropského fóra mládeže.

A jaká doporučení tedy vznikla?

První část byla zaměřena na podporu participaci přátelského prostředí na školách, a to pomocí studentských aktivit, či řádným zavedením občanského vzdělávání. Občanské vzdělávání by mělo reflektovat všechny úrovně společnosti od místní až po evropskou, mělo podporovat kritické myšlení a mělo využívat metod neformálního vzdělávání. Občanské vzdělávání ve školách nemá být zaměřeno jen na znalosti, ale i na postoje a hodnoty.

Členské státy by se měly zaměřit na podporu zapojování mladých lidí do politického rozhodování. Jednou z možností je snaha snížit volební hranici na 16 let, podobně jako to již před lety učinilo Rakousko, nicméně takové snižování volební hranice musí být doprovázeno patřičnou přípravou a zlepšením stavu občanského vzdělávání. Doporučení směřovalo ke snížení volební hranice na 16 let v komunálních volbách.

Členské státy, kraje i místní samospráva by se měly zaměřit na podporu a tvorbu dlouhodobých a transparentních struktur zapojujících mladé lidi do rozhodování, která se mladých lidí týkají.

Evropská komise a jednotlivé členské státy EU by měly vytvořit jasný rámec na podporu zapojování politiků a úředníků při tvorbě, výkonu i hodnocení politik, které dopadají na život mladých lidí. Tento rámec má být postaven na principech sdíleného rozhodování mezi zástupci státu a mladých lidí.

Političtí činitelé by také měli usilovat o řádnou transparentní a odpovědnou komunikaci vůči veřejnosti a mladým lidem tak, aby politika byla pro mladé lidi důvěryhodnější.

Členské státy i EU by měly uznat zásadní roli práce s mládeží při podpoře politické participace mládeže a měly by vytvářet dlouhodobou a stabilní podporu – práce s mládeží by měla mít dostatek zdrojů, podpory i formálního uznání.

Doporučení se dále týkají oblasti využití nových technologií, podpoře přímé místní demokracie, či zvyšování synergií a spolupráce mezi jednotlivými aktéry.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu