Začal 9. cyklus EU dialogu mládeže

Evropský dialog s mládeží (EUYD) je evropským participačním procesem, který probíhá v osmnáctiměsíčních cyklech a zajišťuje zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů. Devátý cyklus Evropského dialogu mládeže trvá od 1. ledna 2022 do 30. června 2023 a předsedají mu Francie, Česká republika a Švédsko. Jaký bude 9. cyklus EU dialogu mládeže?

Obecně cyklus cílí především na:

  • Posílení EU dialogu mládeže jako procesu, který umožňuje mládeži participovat na tématech, která budou součástí evropské politiky.
  • Implementaci Evropských cílů mládeže, zvláště cíle #3 Inkluzivní společnost a #10 Udržitelná a zelená Evropa.
  • Zdůraznění sociální dimenze udržitelného vývoje a inkluzi všech mladých lidí na procesu tvorby klimatických politik.
  • Posílení mezigeneračního dialogu k dosažení mezigenerační spravedlnosti v oblasti environmentálních a sociálních záležitostí.

Principy, na kterých 9. cyklus EU mládeže stojí, jsou především zajištění smysluplné kooperace mezi předsedajícími státy a jejich národními radami mládeže, Evropským fórem mládeže a Evropskou komisí. Dále zapojení mládeže do jádra plánování a implementace cyklu a zajištění toho, aby Evropský dialog mládeže byl skutečně procesem vedeným mládeží. V neposlední řadě poté také zajištění praktické realizace cyklu a související propojení dopadů cyklu s procesy na lokální, národní a evropské úrovni. Cyklus cílí též na udržitelnost a inkluzi a v rámci těchto dimenzí bude koncipována i jeho celková podoba.

 

Společně k udržitelné a inkluzivní Evropě

Tematickým rámcem cyklu jsou již zmíněné cíle mládeže #3 Inkluzivní společnost a #10 Udržitelná a zelená Evropa, které zastřešuje motto „Engaging together for a sustainable and inclusive Europe“. Toto motto navrhli a odhlasovali mladí lidé ze všech tří států. Udržitelný rozvoj a sociální inkluze jdou totiž ruku v ruce, a pokud nezajistíme jejich komplexní a efektivní propojení, nelze doufat v reálný rozdíl v ohledech udržitelné a inkluzivní společnosti. A právě mezigenerační dialog je pro předsednické trio nástrojem, který usnadní zapojení mládeže do rozhodovacích procesů a smysluplné sdílení názorů mezi mládeží a dalšími generacemi.

V uplynulých letech je to především mládež, která upozorňuje veřejnost a představitele o nutnosti zabývat se klimatem. Společnost musí jednat proti změně klimatu a rostoucím ekologickým hrozbám. Je těžké ale vyřešit problém, který si společnost není ochotna plně přiznat. V zájmu zvýšení kolektivního povědomí o změně klimatu a zhoršování stavu životního prostředí je pro budoucnost mladých lidí a celé společnosti důležité podnítit další diskusi o tom, jak řešit klimatickou nouzi, realizovat cíle udržitelného rozvoje a dále zajistit, aby každý začal přebírat odpovědnost za své činy a jejich dopad, který mají na naši planetu a na životy lidí a budoucích generací.

 

Udržitelnost není volba, je to povinnost.

 

Ale přistupovat k udržitelnému rozvoji pouze environmentální optikou bez zohlednění ekonomických a sociálních aspektů udržitelnosti znamená zbavit udržitelný rozvoj jeho politického významu a jeho sociálního rozměru. Degradace životního prostředí a změna klimatu jsou hluboce propojeny s globálními modely nerovnosti. Lidé, kteří jsou nejvíce postiženi zhoršováním stavu životního prostředí a dopady změn klimatu, jsou často právě ti nejzranitelnější, ke krizi přispívají nejméně a nejsou dostatečně zapojeni do rozhodovacích procesů, aby ji mohli řešit.

Navzdory konsenzu ohledně potřeby řešit mezigenerační spravedlnost byly politické reakce dosud nedostatečné. Mnoho mladých lidí má dojem, že se ve skutečnosti nemluví „s nimi“, ale spíše „k nim“. Cítí, že jejich účast v určitých politikách nebo rozhodnutích slouží spíše „do počtu“, než aby byli skutečně konzultováni a začleňováni. Mladí lidé by měli být považováni a zapojováni jako rovnocenní partneři do nepřetržitého mezigeneračního dialogu (na rozdíl od jednorázových setkání) o vývoji politiky a procesech, k nimž mohou cenným způsobem přispět.

 

Fáze cyklu:

Krok 1: Zahájení fáze dialogu (předsednictví Francie).

Francouzské předsednictví se na konferenci ve Štrasburku začne zabývat podstatnými otázkami pro nastavení rámce cyklu. Cílem konference je posílit postavení mladých lidí jako činitelů změny směrem k životnímu prostředí na různých úrovních (individuální, místní, národní, evropská). V prvním kroku konzultací budou národní pracovní skupiny jednotlivých států provádět konzultace s mladými lidmi na národní úrovni a mezinárodní nevládní mládežnické organizace budou organizovat konferenci, která spojí mladé lidi a politické představitele na úrovni EU.

Krok 2: Návrh aktivit dialogu a zahájení implementačních aktivit (předsednictví České republiky).

Druhý krok začne diskuzemi na druhé Evropské konferenci mládeže v České republice, kde budou zpracovány příklady dobré praxe a příklady faktorů úspěchu. Cílem konference je pokračovat v konzultacích a předložit návrhy konkrétních možností implementace aktuálně zvolených cílů mládeže. Druhým krokem cyklus přechází do realizační fáze. Spolu s výsledky konzultací, které budou zpracovány a prezentovány v září, vzniknou doporučení pro úspěšnou implementaci. 

Krok 3: Reflexe implementačních činností (případně pokračování v implementaci), zpětná vazba a plánování navazujícího procesu (předsednictví Švédska).

Třetí krok cyklu je zaměřen na implementaci konzultacemi doporučených činností. Evropská konference mládeže ve Švédsku se bude zabývat tím, jak vytvořit inkluzivnější a transparentnější dialog mládeže a vypracuje konečná doporučení, která budou součástí usnesení Rady o 9. cyklu evropského dialogu mládeže.

PřílohaVelikost
PDF explanatory_note_9th_cycle_fr-cz-se.pdf627.17 KB

Mohlo by vás zajímat

Začal 10. cyklus Dialogu EU s mládeží

Červencem začal nový, 10. cyklus Dialogu EU s mládeží pod předsednickým triem Španělsko - Belgie - Maďarsko. Stejné trio vedlo v roce v roce 2010 Strukturovaný dialog - předchůdce Dialogu EU s mláde...

číst dál

Implementace 9. cyklu Dialogu EU s mládeží

Blíží se Evropská konference mládeže ve Švédsku, na které se budou reflektovat započaté implementační aktivity a bude se zabývat tím, jak vytvořit inkluzivnější a transparentnější dialog mládeže. Na z...

číst dál

Zapojte se do kreativních konzultací!

Strukturovaný dialog spouští letní kreativní konzultace. Zapojte se a vyjádřete se k situaci ve svém okolí! Můžete tak inspirovat další mladé lidi, můžete dát politikům vědět, co je třeba řešit, můžet...

číst dál