Přihlaste se na konferenci Mladí lidé – Budoucnost Evropy!

Evropská komise vidí mladé lidi jako hybatele změny pro budoucnost Evropy. Vidí to tak i čeští političtí představitelé a představitelky? Co jim chceme vzkázat, na co je třeba apelovat a proč nám není jedno, že nás často neposlouchají?

Zaregistrujte se na naši konferenci a přijďte se zapojit do formování Evropy, ale reflektovat také to, co už udělali jiní mladí lidé. Konference proběhne 1. 6. 2022 v knihovně Jiřího Mahena v Brně od 9 do 16 hodin. 

Cílem konference je zároveň propojit uplynulé, současné a budoucí iniciativy a projekty, které se zaměřují na mladé lidi a jejich přínos pro utváření budoucí Evropy v politice klimatu. Účastníci se na konferenci dozví o finálních procesech Konference o budoucnosti Evropy, do které se zapojili i mladí lidé v České republice prostřednictvím kampaně I stand for something. 

Rok 2022 je ovšem především rokem mládeže, který podněcuje mladé lidi k aktivitě, zapojování se do různých projektů a akcí nebo vytváření projektů vlastních. A v neposlední řadě je to EU dialog mládeže, na jehož proces má v letošním roce vliv také české předsednictví Radě EU. 

Pokud vás pálí témata jako politika klimatu, udržitelnost, zelená Evropa, inkluzivní společnost nebo mezigenerační solidarita v klimatických tématech, je pak tato konference pravým místem pro diskuzi a sdílení podnětů. 

Kromě workshopů na již zmiňovaná témata nás čeká také závěrečná panelová diskuze se zajímavými hosty a hostkami. Podrobnější informace i seznam hostů budeme průběžně zveřejňovat ve facebookové události.

 

Jak bude konference probíhat?

V prvním, dopoledním bloku proběhnou dva paralelní workshopy, jeden o Konferenci o budoucnosti Evropy a druhý o Evropském roku mládeže:

  1. workshop:  Konference o budoucnosti Evropy

Co víme o aktuálně řešených tématech a zapojených lidech? Jak se pracuje s návrhy, které vyplynuly z Konference o budoucnosti Evropy? Co bude následovat v budoucnu? Jak je zastoupeno téma klimatu a udržitelnosti? 

  1. workshop: Evropský rok mládeže

Jaká jsou témata Evropského roku mládeže? Jaké jsou možnosti zapojení pro mladé lidi? Jaké jsou možnosti získání financí na svůj projekt?

 

Ve druhém bloku konference proběhnou tři konzultační workshopy zaměřené na témata informací a vzdělávání, aktivit a vlivu mladých lidí a přístupu mládeže k infrastruktuře:

  1. workshop: Informace a vzdělávání 

Mladí lidé by měli mít přístup k informačním zdrojům uzpůsobeným potřebám mládeže, kde by získali informace o podstatě a příčinách změny klimatu a jejím vztahu k sociálním nerovnostem na celém světě. 

Jaké jsou hlavní rysy informačních zdrojů uzpůsobených potřebám mládeže a příležitostí k učení pro mladé lidi, které se týkají tématu změny klimatu a souvislosti mezi změnou klimatu a sociálními nerovnostmi? Pokud ve vaší zemi žádné takové informační zdroje a příležitosti k učení neexistují, jak by měly vypadat?

  1. workshop:  Aktivita a vliv mladých lidí

Potřeby mladých lidí by měly být zohledněny v rozhodování na všech úrovních státní správy. Nástroje, které zajistí, že při tvorbě politik budou brány v úvahu potřeby budoucích generací, by měly zahrnout i názor mladých lidí, hlavně při rozhodnutích s dlouhodobým dopadem.

Jaké úspěšné mechanismy a metody mohou zajistit, že zohlední potřeby mladých lidí při rozhodovacích procesech, které ovlivňují jejich současný život a budoucnost? Pokud žádné takové mechanismy neexistují, jak by měly vypadat? Existují nějaké příklady z jiných oblastí, které považujete za užitečné a úspěšné? 

  1. workshop:  Přístup k infrastruktuře

Infrastruktura, ve které mladí lidé žijí, hodně ovlivňuje jejich rozhodnutí související s udržitelností. Dostupnost veřejné dopravy, cyklopruhy, udržitelné bydlení, dostupnost obchod s lokálními zdroji apod.  

Jaké klíčové prvky infrastruktury (např. doprava, bydlení, služby atd.) musí být přístupné mladým lidem, aby je podpořily v udržitelném způsobu života? Jak mohou tyto klíčové prvky infrastruktury fungovat jako systém a podporovat mladé lidi v udržitelném životě?

 

V odpolední části konference Mladí lidé – Budoucnost Evropy proběhne panelová diskuse, ve které panelisté a panelistky rozeberou dopad Konference o budoucnosti Evropy a Evropského roku mládeže. Dále budeme diskutovat o EU dialogu mládeže a jeho dopadu na mladé lidi, o dalších možnostech se zapojit do dění okolo sebe i o překážkách, které vás mohou cestou potkat.

Těšíme se na Vás! 

 

Mohlo by vás zajímat