Evropské konzultace: Co to je?

Konzultace v rámci strukturovaného dialogu EU s mládeží a organizacemi mládeže.

Konzultace v rámci strukturovaného dialogu EU s mládeží a organizacemi mládeže

Strukturovaný dialog s mladými v Evropské unii je procesem relativně novým a stále prochází svým vývojem. Od roku 2001, kdy byla přijata tzv. Bílá kniha o mládeži, se Evropská unie snaží vytvářet možnosti, aby se mladí lidé mohli zapojit do rozhodovacích procesů v otázkách, které se jich týkají a EU je aktuálně řeší.

V roce 2009 přijala EU tzv. Obnovený rámec evropské spolupráce pro oblast mládeže na léta 2010 – 2018. Tento dokument přímo zahrnuje proces strukturovaného dialogu a usiluje o jeho další podporu a rozvoj. Strukturovaný dialog definuje jako „stálé fórum pro společné zamyšlení se nad prioritami evropské spolupráce v oblasti mládeže, jejím prováděním a hodnocením“. Dále usiluje o rozšíření dialogu s mladými i do dalších oblastí a politik, které se mladých lidí dotýkají, např. politiky zaměstnanosti, vzdělávání, životního prostředí, apod.

logo konzultace

Konzultace je nástroj, kterým ti, jež rozhodují politiku, mohou získat názory a zkušenosti těch, o kterých jednají. V praxi se jedná o konzultační dotazník, do kterého mohou přispět všichni ti, kteří jsou s danou problematikou spojeni. V jednotlivých členských státech EU se také mohou realizovat klasické diskuze jejichž výstupy mohou být do konzultací také zahrnuty. Konzultace v rámci strukturovaného dialogu EU s mládeží probíhají v každém členském státě EU a jsou jen jednou součástí celého procesu strukturovaného dialogu. Jejich smyslem je získání názorů široké skupiny mladých lidí a jejich organizací. Přeci jen, konzultace není úplně dialog, ten následuje mezi zástupci mladých lidí, kteří se do konzultací zapojili a dalšími zástupci různých institucí.

Témata konzultace jsou vybírána na nejvyšší evropské úrovni. Státy, které v daném období předsedají Radě EU (Rada ministrů EU) v rámci tzv. Předsednického tria vyberou jedno důležité téma z oblasti politiky mládeže, kterému se chtějí věnovat. Aktuální trio zemí je Itálie, Lucembursko a Lotyšsko a tématem je posílení postavení mladých lidí ve společnosti (v angličtině youth empowernment). Toto téma bylo konzultováno i se zástupci mladých lidí a členských států EU.

Získané informace z konzultací jsou zpracovány v každém členském státě EU Národní pracovní skupinou pro strukturovaný dialog do tzv. Národní zprávy, které jsou zasílány Evropskému řídícímu výboru pro strukturovaný dialog s mládeží. Ten poté zpracuje zprávy ze všech členských států a připraví z nich podklad pro tzv. Evropské konference mládeže. Evropská konference mládeže se koná každého půl roku a na základě výstupů z národních konzultací zde pracují zástupci mladých lidí společně s úředníky a řediteli odborů mládeže ministerstev všech členských států EU. Obecně je poměr mladých a poměr „dospělých úředníků“ půl napůl . Tito společně připravují tzv. společná doporučení. Ta jsou následně předána Radě ministrů EU a jsou projednávána a zapojována do Usnesení Rady ministrů EU v oblasti mládeže, tedy do nejvyššího právního dokumentu v oblasti mládeže.

Vaše názory, kterými se zapojíte do konzultací, jsou zohledněny v dalším politickém procesu a mohou ovlivnit další dění.

Buďme v kontaktu