Esejistická soutěž o stáž a zahraniční výjezd na konferenci.

Neděle 30. 11. 2014 - Pátek 20. 2. 2015
E-mail organizátora: 
jan.husak@crdm.cz
Telefon organizátora: 
NPS SD
Máte zájem o stáž na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy či účast na mezinárodní konferenci v Lotyšsku? Pokud si dokážete něco vybavit pod pojmy politická participace mladých nebo přístup mladých k právům, tak jste jen krůček od toho, se zúčastnit naší esejistické soutěže.

**Zapojte se do evropské konzultace formou eseje a vyhrajte zajímavé ceny!**

Evropská Unie zjišťuje názory mladých lidí a pracovníků s mládeží na různá témata, kterými se právě zabývá. **Cílem je, aby následné aktivity EU odpovídaly co nejvíce potřebám a zájmům mladých lidí.** Děje se tak konzultacemi ve všech členských státech EU a také zapojováním zástupců mladých lidí do rozhodovacích procesů.

Tomuto procesu se říká strukturovaný dialog Evropské unie s mladými lidmi a organizacemi mládeže. Mladí lidé, pracovníci s mládeží i odborníci tak mají přímou možnost zapojit se do dialogu, který vyústí v přijetí Usnesení Rady ministrů EU (tedy všech ministrů zodpovědných za oblast mládeže z celé Evropské unie včetně České republiky). Toto usnesení se poté realizuje také v České republice a může tak změnit situaci u nás.

V současné době se zástupci institucí EU i mladých lidí z celé Evropy shodli, že zájem mladých lidí o politické dění neustále klesá, což se pomalu ale jistě stává celospolečenským problémem. Evropská unie by proto ráda podpořila větší zapojování mladých lidí do veřejného života tak, aby je motivovala aktivně se zajímat o veřejné a politické dění.

Stejně tak se shodli, že mladí lidé mají ztížený přístup k naplnění svých práv ve společnosti. Proto se EU v současné době v rámci strukturovaného dialogu zabývá tématy jak posílit postavení mladých lidí ve společnosti, a to skrze jejich další zapojování do veřejného a politického života, nejen v EU, státě, ale i v místě, kde žijí a skrze zlepšování přístupu mladých lidí k právům.

**V rámci konzultace na tato témata vyhlašuje Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží esejistickou soutěž pro mladé. Výstupy ze soutěže se stanou součástí oficiálních konzultací v České republice a budou dále předány do politického procesu EU, ale i České republiky v rámci politiky mládeže.**

**Pro koho je soutěž určena?**

Pro všechny mladé lidi z České republiky ve věku od 13 do 30 let. Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích 13 – 20 let a 21 – 30 let.

**Jak se do soutěže zapojit?**

Jednoduše, stačí zaslat na e-mailovou adresu jan.husak@crdm.cz psanou esej s minimálním počtem 2700 znaků včetně mezer (1,5 normostrany). Maximální rozsah není stanoven a záleží na Vašich myšlenkách a pojetí eseje. Kdo se bude chtít zúčastnit soutěže o účast na evropské konferenci a o stáž, zašle společně s esejí také svůj životopis a krátký motivační dopis. Eseje a příp. životopisy zasílejte nejpozději do 20. února 2015.

**Eseje by měly odpovídat alespoň na jednu z následujících otázek, můžete však zodpovědět všechny:**

1. Jak posílit důvěru mezi mladými lidmi a politiky, odborníky i úředníky? (Co by posílilo Tvoji důvěru v politiku?)

2. Jak vzdělávat mladé lidí k občanské odpovědnosti ve školách i mimo ně? (Co by Tě motivovalo být aktivní ve veřejném dění nebo politice?)

3. Jaké alternativní cesty a technologie motivují mladé lidi k zapojení do veřejného dění a demokratických procesů? (Jak by ti moderní technologie pomohly více se zapojovat do veřejného dění nebo politiky?)

4. Jak informovat mladé ze znevýhodněných prostředí o veřejném dění a politice a jak je motivovat k akci?

5. Pomáhá Ti někdo rozumět politice a zapojovat se do veřejného dění? Kdo a jak? Jaké máš možnosti zapojit se do veřejného dění? Které z nich využíváš?

6. Proč si myslíš, že se mladí lidé nechtějí zapojovat do veřejného dění a politiky? (Proč případně nechceš ty, co Tě demotivuje?)

7. V čem a jak mají mladí lidé těžší přístup k naplnění svých práv? Může jim společnost, stát nebo Evropská unie nějak pomoci? (Pokud máš nějakou vlastní zkušenost, můžeš se nad ní zamyslet a popsat ji).

8. Co pro Tebe, jako pro mladého člověka, znamená právní stát? Jaká je role ústavy a práva ve Tvém životě?

**Co můžete vyhrát?**

Každý, kdo zašle do 20. února 2015 esej reagující na jednu z výše položených otázek získá od Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží užitečné propagační předměty: láhev na pití, USB disk, tričko a zároveň jeho názory budou zohledněny v dalším politickém procesu.
Nejlepší z esejí budou ohodnoceny:

**možností účastnit se Evropské konference mládeže v Rize (Lotyšsko), kde se můžete společně se zástupci ministerstev všech členských států, Evropské komise i mladých lidí z dalších států EU podílet na tvorbě doporučení pro Radu ministrů jak zlepšit současnou situaci v oblasti zapojování mladých lidí do veřejného dění a politiky.**

**možností krátkodobé stáže u členů Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká rada dětí a mládeže, Dům zahraniční spolupráce, Národní parlament dětí a mládeže). Stáž proběhne dle domluvy v jarních měsících 2015.**

Dle zájmů a zaměření Vám můžeme i nadále nabízet další možnosti zapojení do zahraničních či domácích aktivit, školení, konferencí apod.

Bližší informace u Jana Husáka, e-mail: jan.husak@crdm.cz,
tel.: (+420) 776 766 898.

> **Abyste na nic nezapomněli, využijte přiloženou šablonu záhlaví Vaší eseje**.

> Eseje odesílejte nejpozději do 20. února 2015 na e-mail jan.husak@crdm.cz.