V návaznosti na výstupy z IV. cyklu strukturovaného dialogu s mládeží realizuje Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Program Mladých delegátů do OSN.

Program Mladých delegátů do OSN byl v České republice zahájen v roce 2016 s cílem podpořit participaci mladých lidí a strukturovaného dialogu s mládeží na světové úrovni, rozšířit možnost mladých lidí ovlivňovat chod institucí a navázat trvalou a stabilní spolupráci mezi zástupci mládeže a institucemi. Pilotní ročník Programu Mladých delegátů do OSN však také dokázal vzbudit zájem o společnost a mezinárodní otázky mezi mladými lidmi, inspiroval a ukázal české mládeži možnosti, jak být aktivním mladým občanem nejen v českém, ale i v evropském a světovém kontextu.

Na úspěšný pilotní ročník programu návázaly další dva ročníky. Postupně zastávali roli mladých delegátů Petra Bezděková a Zuzana Vuová, dále pak Petra Sýkorová a David Ulvr. Nyní probíhá třetí ročník s delegáty Barborou Antonovičovou a Patrikem Plavcem.

Mandát Mladých delegátů do OSN

Délka mandátu je 16 měsíců, které jsou rozděleny do tří částí lišící se obsahem práce mladých delegátů. První část spočívá v reprezentaci české mládeže na půdě OSN – v rámci jednání Valného shromáždění OSN, Fóra mládeže Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC) a Komise OSN pro sociální rozvoj, případně na dalších jednáních. V OSN mladí delegáti úzce spolupracují se Stálou misí ČR při OSN v New Yorku, aktivně se podílejí na formálních i neformálních vyjednáváních, účastní se přidružených akcí a dalších příležitostí spjatých s tématy mládeže. V rámci působení ve Valném shromáždění OSN mladí delegáti pracují primárně ve Třetí komisi zaměřující se na sociální, kulturní a humanitární záležitosti, kde mají také možnost pronést projev jménem české mládeže a České republiky. Sdílení zkušeností s dalšími mladými delegáty z celého světa, s diplomaty a vysokými představiteli OSN je jednou z dalších činností, kterou účast na jednáních OSN obnáší.

Druhá část mandátu spočívá v předávání nabytých zkušeností mladým lidem v ČR formou besed, workshopů a účastí na relevantních projektech a akcích ČRDM a v rámci Strukturovaného dialogu s mládeží. Cílem je oslovit co největší množství mladých lidí, přiblížit jim systém, strukturu a aktivity OSN, lidským způsobem a pomocí vlastních zkušeností ukázat dopady práce OSN, např. v oblasti lidských práv anebo Cílů udržitelného rozvoje, v každodenním životě a inspirovat k aktivnímu občanství.

Třetí část mandátu je zaměřena na zaškolení nových mladých delegátů navazujícího ročníku, jejich podpora a zajištění efektivního předání povinností a práce delegátů. Mladí delegáti tímto usilují o udržitelnost programu a co největší efektivitu své činnosti tím, že vytváří komunitu aktivních mladých lidí v ČR se zájmem o českou, ale i globální společnost, a zkušenostmi a kontakty nejen v Evropě, ale i ve světě.

Mladí delegáti sdílejí svou práci online

Hlavním komunikačním kanálem pro prezentaci programu a práce mladých delegátů je Fb stránka „Czech UN Youth Delegates/Mladí delegáti ČR do OSN“. Dále mladí delegáti spravují Twitterový a Instagramový účet.

Stránka OSN věnovaná mladým delegátům.

Buďme v kontaktu