V návaznosti na výstupy z IV. cyklu strukturovaného dialogu s mládeží realizuje Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě World Programme of Action for Youth již druhý ročník Programu Mladých delegátů do OSN 2017 - 2018.

Program Mladých delegátů do OSN byl v České republice zahájen v roce 2016 s cílem podpořit participaci mladých lidí a strukturovaného dialogu s mládeží na světové úrovni, rozšířit možnost mladých lidí ovlivňovat chod institucí a navázat trvalou a stabilní spolupráci mezi zástupci mládeže a institucemi. Pilotní ročník Programu Mladých delegátů do OSN však také dokázal vzbudit zájem o společnost a mezinárodní otázky mezi mladými lidmi, inspiroval a ukázal české mládeži možnosti, jak být aktivním mladým občanem nejen v českém, ale i v evropském a světovém kontextu.

Na úspěšný pilotní ročník programu, ve kterém roli mladých delegátů zastávaly Petra Bezděková a Zuzana Vuová, proto navazuje druhý ročník. Po důkladném posouzení všech přihlášek dostali příležitost zastupovat zájmy mladých lidí z Česka v rámci aktivit OSN a své zkušenosti pak sdílet mezi mladými Čechy dva noví mladí delegáti do OSN. Stali se jimi David Ulvr (19) a Petra Sýkorová (23), jejichž aktivní zájem o mezinárodní dění a diplomacii, zkušenosti s prací s mládeží, potřebné nadšení a jasné životní hodnoty vynikali mezi desítkami dalších uchazečů.

Mandát Mladých delegátů do OSN

Délka mandátu je 16 měsíců, které jsou rozděleny do tří částí lišící se obsahem práce mladých delegátů. První část spočívá v reprezentaci české mládeže na půdě OSN – v rámci jednání Valného shromáždění OSN, Fóra mládeže Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC) a Komise OSN pro sociální rozvoj, případně na dalších jednáních. V OSN mladí delegáti úzce spolupracují se Stálou misí ČR při OSN v New Yorku, aktivně se podílejí na formálních i neformálních vyjednáváních, účastní se přidružených akcí a dalších příležitostí spjatých s tématy mládeže. V rámci působení ve Valném shromáždění OSN mladí delegáti pracují primárně ve Třetí komisi zaměřující se na sociální, kulturní a humanitární záležitosti, kde mají také možnost pronést projev jménem české mládeže a České republiky. Sdílení zkušeností s dalšími mladými delegáty z celého světa, s diplomaty a vysokými představiteli OSN je jednou z dalších činností, kterou účast na jednáních OSN obnáší.

Druhá část mandátu spočívá v předávání nabytých zkušeností mladým lidem v ČR formou besed, workshopů a účastí na relevantních projektech a akcích ČRDM a v rámci Strukturovaného dialogu s mládeží. Cílem je oslovit co největší množství mladých lidí, přiblížit jim systém, strukturu a aktivity OSN, lidským způsobem a pomocí vlastních zkušeností ukázat dopady práce OSN, např. v oblasti lidských práv anebo Cílů udržitelného rozvoje, v každodenním životě a inspirovat k aktivnímu občanství.

Třetí část mandátu je zaměřena na zaškolení nových mladých delegátů navazujícího ročníku, jejich podpora a zajištění efektivního předání povinností a práce delegátů. Mladí delegáti tímto usilují o udržitelnost programu a co největší efektivitu své činnosti tím, že vytváří komunitu aktivních mladých lidí v ČR se zájmem o českou, ale i globální společnost, a zkušenostmi a kontakty nejen v Evropě, ale i ve světě.

Mladí delegáti sdílejí svou práci online

Hlavním komunikačním kanálem pro prezentaci programu a práce mladých delegátů je Fb stránka „Czech UN Youth Delegates/Mladí delegáti ČR do OSN“. Dále mladí delegáti spravují Twitterový a Instagramový účet.

Stránka OSN věnovaná mladým delegátům.

Důležité odkazy:

Besedy s mladými delegáty do OSN

Buďme v kontaktu