Vize: Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží usiluje o zavedení kvalitního strukturovaného dialogu mezi tvůrci politik a mladými lidmi jakožto běžné součásti veřejné diskuze v České republice. Dialog má probíhat ve fázi příprav, realizace i hodnocení politik. Cílem je zajištění kvalitní participace mladých lidí na veřejném dění, které se mladých lidí dotýká.


Mise: Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží podporuje dialog mezi mladými lidmi a tvůrci politik ve všech oblastech, které se mladých lidí dotýkají. Za tímto účelem poskytuje informační a metodickou podporu všem zájemcům bez rozdílu, především spolkům dětí a mládeže, neziskovým organizacím, iniciativám mládeže, institucím veřejné správy a samosprávy, mezinárodním organizacím a politickým stranám a hnutím bez rozdílu ideologie v rámci demokratického zřízení a sociálně tržního a udržitelného hospodářství, které respektuje lidská práva a vnímá potřeby a zájmy mladých lidí jako integrální součást zdravé společnosti. Skupina napomáhá síťování mezi jednotlivými aktéry a zviditelňování názorů a potřeb mladých lidí ve společnosti.

Buďme v kontaktu