Metoda tematických zážitkových setkání je využita pro strukturovaný dialog mládeže, protože především v období dospívání dochází k osvojování společenských norem a formování vlastního světového názoru. Během setkání jsou záměrně vytvářeny situace, v nichž se předpokládá inspirativní a intenzivní prožití daného tématu, které souvisí s dialogy a diskuzemi, které mládež povede s odborníky a osobami s rozhodovací pravomocí. Tato setkání pak mohou usnadnit, díky zážitkům živější dialog, který bude hlavní zpětnou vazbou. Celou metodiku, zejména konkrétní příklady použití i s fotografiemi, naleznete v přiloženém dokumentu.

Pomůcky:
ORGANIZAČNÍ TÝM: Proškolení facilitátoři  lektoři komunikačních dovednosti Organizátoři (sportovní zážitkové aktivity) Pedagogický dozor dle dohody ( pozn. pracujeme s nezletilými osobami navštěvující ZŠ nebo Gymnázia) Odborníci - specialisté na danou problematiku Osoby s rozhodovací pravomocí Koordinátoři projektu POČET OSOB PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ: Počet facilitátorů a organizátorů je nutné zajistit vždy dle tématu, povahy akce a úměrně plánovanému počtu nezletilých účastníků. Případné zajištění pedagogického dozoru po dohodě s vedením spolupracujících škol, institucí nebo dle požadavku zákonných zástupců. TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ AKCE: Dostatečně velký prostor, kde může dojít k diskuzi celé skupiny + možnost přerozdělení prostor, aby jednotlivé skupinky mohli nerušeně a samostatně pracovat (např. salonky konferenčních prostor, které lze oddělit i propojit) Občerstvení, pitný režim Audiovizuální technika, příp. ozvučení a mikrofon Výtvarné potřeby, papíry, čtvrtky, nůžky, fixky, post-ity, lepidla, pastelky, psací potřeby, zápisníky apod.
Cílová skupina: mládež do 15 let
Autor: Lenka Holubcová, Občanské sdružení SEPPIA
Web autora: http://www.seppia.cz/erasmus

Přípravná fáze:

Výběr aktuálních témat strukturovaného dialogu. Návrhů by mělo být k dispozici co nejvíce.Účastníci tak mají možnost rozhodnout a vybrat si téma, které je pro ně zajímavé. Jednotlivá témata by měla na sebe volně navazovat a souviset s cílem projektu.

Koordinace časových možností jednotlivců z organizačního týmu, (facilitátoři- lektoři) + zjištění časových možností účastníků. Přizvání odborníků a osob s rozhodovací pravomocí. Zajištění vhodných prostor - vč. občerstvení a pitného režimu.

Přípravné schůzky s organizačním týmem (failitátoři  lektoři) – sjednocení programu a návrhy konkrétních aktivit vč. možných technik, her, cvičení na rozvoj spolupráce + komunikačních a prezentačních dovedností cílové skupiny mládeže.

Zajištění publicity projektu – web organizátor, FB stránky projektu, vhodné označení prostor a navigační systém pro účastníky. Komunikace s jednotlivými účastníky, ale i zákonnými zástupci účastníků před akcí. Informace rozesílat mailem, na webu a FB o průběhu nastávající akce a jejím technickém zajištění + zrekapitulovat aktivity a výstupy předcházejících setkání.

Zajištění promítací techniky nebo ozvučení a pořízení či doplnění kancelářských potřeb a výtvarných pomůcek pro všechny účastníky dle potřeb projektu. Případné zajištění i speciálních interiérových nebo venkovních prostor pro konání zážitkových aktivit. Přizvání zajímavých hostů, souvisejících s prožitkem nebo zážitkem (vlastní životní zkušenost, sportovní či kulturní zajištění programu vztahující se k tématu akce).

TIPY:
• Zajištění souhlasu zákonných zástupců nezletilých účastníků – před zahájením projektu o souhlasu vstupu nezletilého do projektu a souhlas se zveřejňováním fotografií a výstupů např. na webu, Facebooku, v médiích apod. • Pro úspěšný průběh akcí doporučujeme koordinátorům před zahájením projektu navázat oficiální komunikaci a spolupráci s úřady místní a státní samosprávy.

Realizace Dopolední + odpolední blok

Aktivita A / PŘÍPRAVA NA STRUKTUROVANÝ DIALOG Zahájení aktivity - zjištění docházky, označení účastníků jménem, seznámení všech se základním programem setkání apod.. Rozdělení do skupin s pomocí zábavných cvičení tak, aby došlo k rovnoměrnému rozdělení účastníků. Pozor – při opakovaných setkání tvoříme „nové“ skupinky ze základního počtu účastníků, tak aby skupiny měly vždy obměněné složení a celá velká skupina účastníků dlouhodobě lépe spolupracovala a nebyl a závislá na příp. nepřítomnosti jednotlivců nebo naopak přijala snadněji nového člena. Fyzické a psychické rozehřátí účastníků v menších skupinkách dle zaměření aktuálních aktivit pod vedením vyškolených facilitátorů a lektorů se zaměřením na komunikaci, spolupráci, kreativitu, empatii, posílení sebevědomí. Diskuze skupiny a tvoření výstupů na dané téma, příprava prezentací jednotlivců nebo skupiny dle zadání ve spolupráci s facilitátorem. Prezentace jednotlivých výstupů při společném setkání všech skupin – vzájemná diskuze na téma.

Aktivita B / ZÁŽITKOVÁ, PROŽITKOVÁ AKTIVITA spojená s fyzickou aktivitou v interiéru nebo exteriéru související s aktuální tématikou setkání s osobou, která má vlastní zkušenosti s daným tématem a která vtáhne účastníky do aktuální problematiky a nastíní pohled na téma z jiného úhlu

Aktivita C / SETKÁNÍ – DIALOG – DISKUZE s odborníky na dané téma s osobami s rozhodovací pravomocí o návrzích připravených v zahajovacím bloku shrnutí výsledků a výstupů diskuzí – dialogu zpracování výstupů

TIPY:
Pořadí jednotlivých aktivit A,B,C lze libovolně měnit dle aktuální situace a povahy témat a typu akce, ale vždy nutné zajistit zpracování VÝSTUPU akcí, které jsou buď dílčí po každé aktivitě, nebo na závěr celého projektu.

Výstupy a jejich měřitelnost: VÝSTUPY ZÁŽITKOVÝCH SETKÁNÍ • Skupinové prezentace a návrhy na zlepšení jednotlivých problematik - sdělené oficiální zprávou nebo ústním návrhem či sdělením v rámci diskuze. • Osobní návrhy a výstupy jednotlivců v rámci přípravné fáze, prezentované písemně nebo ústně. • Výstupy online dotazníků s náměty na zlepšení dané situace. • Seznámení s návrhy odpovídající instituce či místní úřady. • Konkrétní opatření a reakce na písemné výstupy nebo diskuzi či dialog v rámci jednotlivých jednodenních akcí, panelových diskuzí, konferencí. • Publicita výsledků a zveřejnění opatření u úspěšných řešení konkrétních případů na základě podnětů strukturovaného dialogu. Forma šíření - webové stránky organizátora + weby spolupracujících organizací a institucí. Tiskové zprávy, šíření publicity přes FB projektu, média – tisk, rozhlas, TV apod. • Ostatní informace o projektu - např. zážitky účastníků, postřehy organizátorů – facilitátorů a dojmy osob s rozhodovací pravomocí nebo přizvaných odborníků apod. • Fotodokumentace • Videozáznamy z akcí

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu