Šest otázek aktuálních konzultací strukturovaného dialogu EU s mládeží v sobě ukrývá potenciál mnoha aktivit. Nabízíme Vám nápady, které vzešly z hlav zástupců různých organizací a aktérů strukturovaného dialogu s mládeží na Síťovacím setkání aktérů SD 20. dubna 2016.

Pomůcky:
žádné nebo papíry, fixy, noviny/časopisy či články na internetu, dataprojektor + laptop
Cílová skupina: mládež do 26 let
Doporučený počet účastníků: 30
Autor: Výstupy ze skupinové práce na Síťovacím setkání 20. dubna 2016

1. otázka: Jaké změny ve společnosti Tě znepokojují a jak se s nimi vyrovnáváš? Co by Ti pomohlo se s nimi lépe vyrovnat a co bys poradil/a ostatním?

Téma: manipulace médií Cíl: rozvoj kritického myšlení Pomůcky: papíry, fixy, časopisy/noviny/články z internetu; nebo videa

Aktivita 1: Rozdejte mladým lidem časopisy/noviny nebo jen jednotlivé články, které popisují stejné téma z jiných úhlů pohledu. Dejte mladým lidem čas na jejich přečtení, rozdělte je do skupinek po 4-5 lidech a položte jim následující otázky:

  • Jaké je téma textu?

  • V čí prospěch a v čí neprospěch vyznívá?

  • Jsou v textu uvedena jen fakta, nebo i názory autora?

  • Kdo je autorem textu a v jakém médiu byl text publikován?

  • Lze text na základě faktů v něm uvedených interpretovat také jinak?

  • Jak o tématu píšou jiná média? Jsou rozdíly ve vyznění textu?

Po cca 20minutové diskuzi ve skupinách vyzvěte skupiny ke společné prezentaci výsledků před ostatními. Společně spolu hovořte o jejich výstupech, o tom, jak manipulace vypadá, jak ji mají poznat a jak mají pracovat se zdroji.

Aktivita 2:

Pusťte mladým lidem dvě videa. Nejdříve sestříhané a poté původní verzi. Po každém promítání jim dejte za úkol hovořit o obsahu videa, o jeho sdělení. V závěru diskutujte o rozdílech mezi snímky, jak mají poznat manipulaci, jak se naučí kritickému myšlení a práci se zdroji. Na závěr zhodnoťte, proč se manipulace děje a jaké má důsledky ve společnosti, v rodině, v našem nejbližším okolí.

Téma: zvyšování občanské participace žáků/studentů/skupiny mladých lidí

Aktivita 1:

Volby nanečisto.

Dejte žákům za úkol „založit“ vlastní politickou stranu, vytvořit si politický program. Následně ať si ho ve třídě vzájemně představí, mohou k tomu přidat i propagační materiály, slogany, profily na sociálních sítích apod. Na závěr proveďte tajné hlasování před třídou a společně diskutujte o výsledcích voleb, proč takto dopadly, zda je ovlivnily informace nebo emoce, jestli sliby v programu byly reálně splnitelné. Porovnejte s příklady dobré praxe, jak jednotlivci a občanská sdružení z okolí změnili svou aktivitou konkrétní záležitosti, ukažte jim výsledky jejich práce a příklady zlepšení, která nastala díky veřejné kontrole.

2. otázka: Co Ti brání v seznamování se s lidmi z různých kulturních, sociálních, ekonomických, náboženských prostředí, než je to, odkud pocházíš Ty? Za jakých okolností je tato odlišnost pro Tebe přínosem a kdy si myslíš, že jím není?

Aktivita: Multikulturní svačina. Studenti/mladí lidé si přibližně týden předem vyberou a domluví ve dvojicích, jakou zemi nebo národnost budou reprezentovat. Nastudují si o ní informace, připraví prezentaci a tradiční jídlo nebo jídla. Společně během hodiny diskutují o rozdílech a podobnostech mezi jednotlivými zeměmi. Je-li to možné, pozveme na dané setkání také skutečné zástupce různých etnik a národností a uděláme s nimi moderovanou diskuzi s mladými lidmi. Hovoříme mimo jiné o předsudcích, o tom jaké je žít v cizí zemi a jako minorita i majorita, zda čelí pomluvám, zda je mladí lidé sami někdy šíří, o kritickém myšlení.

3. otázka: Setkáváš se s nespravedlivým nálepkováním mladých lidí? Jak bys tomu zamezil/a?

Aktivita:

Živá knihovna. Ve spolupráci např. s Amnesty International (http://www.amnesty.cz/zive-knihovny) pozvěte hosty na debatu se skupinou mladých lidí. Nebo pozvěte na debatu lidi z vlastního kraje, kteří pracují s mládeží nebo jsou sami mladými lidmi se specifickými nálepkami – ať už svojí aktivitou ve veřejném dění (např. parlamenty dětí a mládeže, městské zastupitelstvo, jakýkoli typ dobrovolnické činnosti), nebo sociálním či zdravotním znevýhodněním apod. Na závěr dejte účastníkům za úkol napsat o setkání a tématu stereotypů článek do školních nebo městských novin.

4. otázka: Co Ti dává pocit příslušnosti k místní komunitě, společnosti a k Evropě?

Pomůcky: archy papíru, fixy

Aktivita:

Seznamte skupinu mladých lidí s tím, co definuje příslušnost člověka do komunity a společnosti: rodný jazyk, místo narození, místo studia, image místa, zkušenost s jinou komunitou nebo zemí, kultura, tradice, náboženské vyznání.

Rozdejte účastníkům papíry a fixy a dejte jim 10-15 minut na to, aby na něj nakreslili nebo napsali různé vrstvy svojí identity. Například využitím diagramů, kdy se na sebe každý podívá a řekne si, co ze seznamu ho definuje více, nebo méně a podle toho nakreslí diagram. Určí si, co je pro něj důležitější, co (kdo) ho ovlivnilo více, co ho definuje.

Následně dalších 5-10 minut jim dejte na rozhovory ve dvojicích o jimi vytvořených poznámkách. Doplňte jejich rozhovory otázkami typu: Kde se cítím doma (dobře, uvolněně, mezi svými) a proč? Byl/a bych ochotný/á se odstěhovat a proč? Měním snadno přátele, nebo mám ty stejné už roky? Jak jsem se cítil/a při návštěvách zahraničí/jiného města – zvykla jsem si tam snadno, chyběl mi někdo/něco?

V celé skupině rozeberte na příkladu několika lidí (ochotných promluvit), že svou identitu každý člověk odvozuje od něčeho jiného, každý ten bod ze seznamu má pro něj různou váhu než pro jiného člověka. Vysvětlete roli tohoto vnímání v různých prostředích, a že je možné i nutné se na ně někdy dívat také racionálně a analyticky, protože identita je velmi osobní a emotivní.

Například:

Někdo to vnímá tak, že bude skákat při fotbalu, že je fanda sportu, nebo že bude skákat „Čech, Čech“, atd., ale že když se na to podíváme tak, že ho ovlivňuje prostředí, v kterém vyrůstal a působí v něm. A každé prostředí prostředí má určité atributy. Cílem je umožnit mladým lidem nahlížet na sebe a své postoje s nadhledem a odstupem a o něco méně emotivně.

Výstupem může být diagram. A otázka na závěr: Chci změnit to nastavení, které mám? Nebo můžu to (se) změnit?

Další varianty:

  • Můžeme mít dialog, kdy spolu hovoří dva lidé, kteří mají velmi odlišné diagramy (více Čech (státní rovina) + více lokální (regionální, lokální rovina), více Evropan + více lokální aj.)

  • Debata (role play) – skupiny diskutují proti sobě, jestli je důležitější být Čech, Evropan nebo Pražan (doplňte název své obce) apod.

  • Práce se stereotypy. Sami sebe definujeme tím, že si řekneme: tohle jsme my a tohle je něco cizího. A dál to rozvíjet.

5. otázka: Jak se v životě rozvíjet a jak reagovat svým rozvojem na to co mě v životě čeká?

Aktivita 1:

Cíl: Naučit se plánovat a přemýšlet o tom, co každého osobně v životě čeká, jaké zásadní body přijdou a jaké mohou přijít. Role facilitátora/vedoucího: upozorňuje na další témata, která jednotlivce mohou potkat.

Osobnostní rozvoj. Práce v malých skupinách. Představíme jim osobnostní kolo rozvoje – rozdělíme ho do jednotlivých výsečí podle toho, na jaké úrovni jsem v dané výseči v kruhu. Možné výseče: komunikace, učení, empatie, organizační dovednosti ad. S jednotlivci nebo malými skupinami pak moderátor diskuze probírá, co je třeba udělat k tomu, aby se ve výsečích posunuli výše. Důležité: musí zaznít, že není možné, aby byl člověk 100% ve všem. Pouze pomozte najít způsoby jak se posouvat (v reálně dosažitelném časovém úseku).

Aktivita 2:

Dopis sobě. Při dlouhodobé práci s konkrétní skupinou mladých lidí jim dejte tento úkol:

Napiš, kam by ses za rok rád/a posunul/a, v čem by ses chtěl/a rozvinout.

Dopisy následně v zalepených obálkách s jejich adresou posbírejte a za rok jim je poštou zašlete. Tím dostanou lidé možnost si zreflektovat, se jim povedlo a co ne, co ještě by chtěli zvládnout a podobně.

Aktivita 3:

Koloseum. Pozor, je vhodná pouze pro skupinu, která má důvěru mezi sebou a zkušeného vedoucího. V čem spočívá: člověk přijde na konkrétní vybrané místo a vybraný čas, předstoupí před ostatní a ti mu říkají, co si o něm myslí. On jen mlčí a vnímá, případně může poděkovat.

Aktivita 4:

Životopis mého o 20 let staršího já. Tato aktivita je vhodná k rozvoji schopnosti plánování. Zadejte skupině (každý pracuje sám za sebe) úkol: napište si životopis, jako by vám bylo o 20 nebo 30 let víc než je vám nyní. Napište, co všechno jste prožili a co všechno se stalo.

Alternativa: jak vypadá můj život za 5 let.

Po napsání životopisu následuje diskuze mezi účastníky. Jejím cílem je propojovat reflexi a plánování.

6. otázka: Uvědomuješ si všechny své pozitivní schopnosti, vlastnosti a dovednosti? Víš, co všechno dokážeš a jak? Využíváš naplno svůj potenciál? Pokud ne, co by Ti k tomu pomohlo? A co by k uvědomění si vlastního potenciálu pomohlo ostatním?

Aktivity v osobní rovině (1) Vyberte si jednu nebo několik aktivit od 1-6 a aktivit završte 7. bodem.

1) Hry seznamovací. Dávejte pozor na to, abyste všem říkali jmény. Představte se a řekněte nějakou svoji vlastnost. Např. milá Míša – (2x M), hodný Hugo apod. Takto se představí všichni v kruhu a vždy opakují jména i s vlastnostmi všech, kdo mluvili před nimi od začátku hry.

2) Ice-breakers. Například obměna hry kámen, nůžky, papír. Kdo vyhraje, řekne svoje jméno. Ten, kdo prohrál, jeho jméno skanduje. Ideální hra pro vytvoření veselé a živé atmosféry ve větší skupině hráčů.

3) Poznávací hry, například hra 2 lži a 1 pravda. Člověk o sobě řekne 3 věci a skupina se má dohodnout, která z nich je pravda. Případně se takto potkávají všichni lidé ve skupině se všemi a tyto 2 lži a 1 pravda jsou všechny napsané na papíře, který má každý u sebe.

4) „Problem solver“ (jak naučit skupinu řešit problém). Například: Postavte je na židle a řekněte jim, ať se seřadí od nejmenšího k nejvyššímu, nebo ať udělají návrh čehokoli – důležitá je skupinová práce.

5) Hry na důvěru, tedy takové, kde se mají mladí lidé držet, navzájem se chytat nebo kdy jim zavážete oči a oni mají někam dojít.

6) Hry, kdy dojde ke krizi. Krize a zpětná vazba jsou 2 nejdůležitější věci, na které byste měli myslet, když lidi vedete. Krize musí nastat ještě předtím, musí být uměle vytvořená. Jsou to hry, kdy mají lidé debatovat nad morálními otázkami, mají třeba určit, kdo je vinen. Hra krokodýlí řeka, nebo otázky viny. Jestli je víc vinen HIV pozitivní člověk, který se nakazil omylem, nebo jestli je více vinen člověk, který sice má 3 děti, ale nakazil se, protože podváděl svoji manželku. S takovými situacemi je důležité mladé lidi konfrontovat, aby si vytvořili vlastní názor.

7) Zpětná vazba. Musí být objektivní, musí mít hodnocení. Vedoucí skupiny musí mít na paměti svoji nezastupitelnou úlohu a vliv na daného člověka. Je nutné pochválit, poděkovat, ukázat, kde je prostor pro zlepšení na příště (taktně, neponižovat). Záleží na typu akce, ale můžete dát skupině něco na památku (podepíšou se na tričko, které si můžou odnést, nebo si veřejně navzájem poděkují apod.).

Aktivity v profesní rovině (2) 1) sdílení zkušeností – setkání s lidmi ze stejného oboru, přednášky úspěšných osobností

2) samostatná práce. Doporučte mladým lidem nástroje k uvědomění si jejich prezentačních, komunikačních, argumentačních a leadership schopností, jejich negativ a pozitiv.

Nástroje: workshopy, školení, čtení knih, konference (pořádané akademie), TEDx videa aj. videa na YouTube (Bill Gates, vědci, politici ad.), online výukové kurzy světových univerzit.

Tip: Na konci každého setkání s těmito aktivitami dejte účastníkům k vyplnění online/offline dotazník a zašlete nám jej.

Tím zajistíte návaznost na téma v osobním životě mladých lidí i v politickém procesu strukturovaného dialogu s mládeží.

Dotazníky, esejistickou soutěž a další možnosti zapojení pro mladé najdete na webu strukturovanydialog.cz v sekci aktuality.

Děkujeme! (Adresa: lenka.jurenova@crdm.cz.)

Výstupy a jejich měřitelnost: Výstupem budou vyplněné dotazníky se speciálním důrazem na téma (otázku), kterému se skupina věnovala, a zaslané na adresu lenka.jurenova@crdm.cz. Jinou možností je zapisovat názory a postřehy mladých lidí, které zazněly v diskuzích a hrách.

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu