V rámci IV. cyklu strukturovaného dialogu s mládeží byla vyhlášena konzultace na téma podpora politické participace mládeže.

TATO KONZULTACE JE JIŽ UZAVŘENA seznamte se s výstupy z konzultace

KONZULTACE ZDE KLIKNĚTE

Od května do 15. června 2015 je vyhlášena druhá fáze evropské konzultace na téma politická participace, nebo-li spoluúčast, mládeže. Děje se tak v rámci IV. cyklu Strukturovaného dialogu EU s mládeží a organizacemi dětí a mládeže. Tato druhá fáze reflektuje názory a výstupy mladých lidí a členských států EU k tématu.

Možnosti zapojení a aktivity druhé fáze konzultace:

1. Vyplnění on-line dotazníku pro mladé i další dotčené subjekty a osoby

2. Dne 18.5.2015 proběhla diskuze ministrů jednotlivých členských zemí EU k tématu. Možno sledovat záznam z diskuze

3. Dialog s vybranými odborníky k jednotlivým doporučením

4. Příprava Národní zprávy k další návazné diskuzi v ČR

5. Vyslání zástupců české mládeže na Evropskou konferenci mládeže do Lucemburku, září 2015

6. Přijetí Usnesení Rady ministrů EU k tématu Posilování postavení mladých lidí pomocí jejich participace


Od 13. listopadu 2014 do 20. února 2015 byla vyhlášena první fáze evropské konzultace na téma politická participace, nebo-li spoluúčast, mládeže. Děje se tak v rámci IV. cyklu Strukturovaného dialogu EU s mládeží a organizacemi dětí a mládeže

Zapojit se mohli jak mladí lidé, tak odborná i široká veřejnost a vítané je i zapojení politických činitelů.

Možnosti zapojení:

1. Vyplnění on-line dotazníku pro mladé

2. Vyplnění on-line dotazníku pro další dotčené osoby a subjekty

3. Mladí lidé se mohli do konzultace zapojit také prostřednictvím esejistické soutěže

4. Živá diskuzní setkání - Síťovací setkání pro aktéry strukturovaného dialogu, 3x kulatý stůl s mladými a odborníky v regionech ČR

5. Vyslání zástupců české mládeže na Evropskou konferenci mládeže do Rigy, březen 2015

Skutečná politická participace mládeže nastává tehdy, když se mladí lidé stanou nedílnou součástí a rovnocennými partnery zúčastněných stran při politických rozhodovacích procesech na všech úrovních. Na lokální úrovni, která je mladým lidem nejbližší, existuje pouze několik participačních struktur, což nijak neusnadňuje zapojení mládeže na základě principu zezdola – nahoru.

Existují formální překážky, které znemožňují mladým lidem politickou participaci na všech úrovních, jako je například nedostatek transparentnosti, omezení související s věkem a kritéria způsobilosti k pasivnímu volebnímu právu. Další překážky pramení z nedostatečné výchovy k občanství, nízké úrovně důvěry v demokratické procesy a nedostatečného reflektování priorit mladých lidí v hlavním politickém proudu. Politici a politické instituce navíc často postrádají schopnost a ochotu jednat s mladými lidmi v rámci politických procesů.

Vzhledem k absenci právních rámců se mládež často zapojuje prostřednictvím konzultací, při nichž jsou mladí lidé jen zřídka rovnocennými partnery a často se nedočkají vlivu svých příspěvků na výstupy politického procesu. To se odráží v rostoucím nedostatku důvěry a klesajícím zájmu o politiku, včetně tradičních prostředků participace, což je zřejmé například na nízké účasti mladých lidí ve volebním procesu a malém počtu mladých kandidátů na politické funkce.

V průběhu formulování politik ovlivňujících životy mladých lidí mnoho politických aktérů (včetně institucí, lidí s rozhodovací pravomocí a tvůrců politik) nepovažuje mladé lidi ani mládežnické organizace za relevantní přispěvatele, čímž popírají jejich schopnost mít na něco vliv. Tradiční prostředky politické participace často postrádají transparentnost a zodpovědnost lidí s rozhodovacími pravomocemi vůči mladým lidem. Tyto prostředky také postrádají flexibilitu a moderní nástroje a techniky, které by splňovaly potřeby mladých lidí.

Příležitost zažít politickou participaci a mít rozhodovací pravomoc ve svém vlastním prostředí již od útlého věku je klíčová pro to, aby se mladí lidé stávali aktivními občany. Komplexní formální vzdělávání k účasti na politickém životě neexistuje ve všech členských státech a stále přetrvávají překážky na plnou dostupnost a účast všech mladých lidí ve vzdělávání neformálním. Výchova k občanství často nekombinuje formální a neformální vzdělávání a metodika tak není vždy přizpůsobena potřebám mladých lidí.

Vnímaný nedostatek motivace pedagogů a studentů/žáků spolu s nedostatkem participativní kultury v rámci vzdělávacích zařízení vede k menší politické participaci. Nedostatečné zapojení a spolupráce celé řady zúčastněných stran představuje další výzvu.

Informování a zapojení všech mladých lidí je důležité k zajištění a posílení demokratických procesů a k překlenutí propasti mezi mladými lidmi a lidmi s rozhodovacími pravomocemi. Mladí lidé nejsou homogenní skupina, což představuje výzvu pro mládežnické organizace, vzdělavatele, média, politické orgány a další zúčastněné strany ve věci informování a zapojení jednotlivých mladých lidí smysluplným způsobem a vyhnutí se obvinění z "tokenismu". Zapojování a zastupování mladých lidí s omezenými příležitostmi v politickém procesu zůstává problémem, a to i v rámci mládežnických organizací.

Nedostatek finančních a jiných zdrojů často znemožňuje účinné posilování politické participace mladých lidí ze všech částí společnosti.

Komentáře

Dobrý den, rád bych získal více informací o esejistické soutěži - o co jde, jaká jsou pravidla?

Dobrý den, děkujeme za zájem o soutěž, veškeré informace k soutěži jsou dostupné pod odkazem http://www.strukturovanydialog.cz/event/esejisticka-soutez-o-staz-zahranicni-vyjezd-na-konferenci-87

Budeme rádi, pokud nám pomůžete šířit informace o soutěži dále mezi mladé lidi, děkujeme!

Přidat komentář

Prosím odpovězte na otázku z důvodu ochrany proti spamu.

Buďme v kontaktu